Exploitatie van het gepachte goed

De pachter heeft het recht om allerlei gebouwen op te richten, mits hij ze onderhoudt en er alle lasten van draagt. Hij mag alle werken uitvoeren die ten goede komen aan de bewoonbaarheid en de exploitatie van het gepachte goed en die stroken met de bestemming ervan.

 

Alle bedingen die de vrijheid van de pachter over de wijze van bebouwing van de gepachte grond of in verband met de beschikking over de producten van de hoeve beperken, worden als niet-bestaande beschouwd.

Zijn daarentegen wel geldige bedingen: de teruggave van het goed moet gebeuren in een staat van wisselbouw, vruchtbaarheid en zuiverheid, gelijkwaardig aan de oorspronkelijke staat en hagen, wegen, struikgewas en bomen moeten in stand gehouden zijn.

De pachter heeft het recht om allerlei gebouwen op te richten, mits hij ze onderhoudt en er alle lasten van draagt. Hij mag alle werken uitvoeren die ten goede komen aan de bewoonbaarheid en de exploitatie van het gepachte goed en die stroken met de bestemming ervan. Bij weigering tot toelating door de eigenaar kan hij machtiging vragen aan de vrederechter.

Bij het einde van de pacht heeft de pachter die de kosten van de gebouwen en werken heeft gedragen, recht op een vergoeding, gelijk aan de waardevermeerdering die het goed daardoor heeft gekregen.

Men onderscheidt twee gevallen:

  • oprichting van gebouwen of uitvoering van werken met toelating van de eigenaar: de vergoeding mag niet lager zijn dan de door de pachter gedragen kosten, in zoverre ze niet zijn afgeschreven; deze afschrijving wordt forfaitair bepaald op 4% per jaar;
  • oprichting van gebouwen of uitvoering van werken zonder toelating van de eigenaar: de vergoeding mag niet hoger zijn dan hetgeen de pachter tijdens de laatste vijf jaren in het geheel aan pacht heeft betaald voor al de goederen die hij van dezelfde eigenaar in pacht had.

De verpachter moet in elke akte van vervreemding van het verpachte goed, en na eventuele raadpleging van de pachter, alle werken vermelden die deze laatste heeft uitgevoerd, evenals de toestemming of de machtiging van de vrederechter krachtens welke ze werden verricht.

Indien de verpachter de kosten draagt van de gebouwen en werken die met toestemming van de pachter zijn uitgevoerd, kan de pachtprijs worden verhoogd zoals door de partijen wordt overeengekomen of door de rechter wordt bepaald.

Voor aanplantingen uitgevoerd door de pachter geldt een speciale regeling.

Indien de pachter een andere bestemming geeft aan het gepachte goed of het niet behoorlijk uitbaat en hierdoor schade ontstaat voor de verpachter, kan deze de pachtovereenkomst doen ontbinden en schadevergoeding eisen vanwege de pachter.