Is mijn bouwproject vergunbaar?

Een grond kiezen en kopen is niet voldoende om je droomwoning te kunnen bouwen. Om je bouwproject te verwezenlijken heb je immers bepaalde vergunningen nodig. Je mag ook niet zomaar naar eigen goeddunken beginnen bouwen. Een koper moet zich houden aan bepaalde voorwaarden en voorschriften.

 

Aanvraagdossier

Een eerste stap is om het aanvraagdossier samen te stellen en in te dienen bij de gemeente. De wijze waarop een aanvraagdossier wordt samengesteld hangt af van de al dan niet noodzakelijke medewerking van een architect bij het uitvoeren van de werken. Indien de medewerking van een architect noodzakelijk is, zal hij het dossier samen stellen. In het andere geval moet de aanvrager het dossier samenstellen.
Vind hier meer informatie over het samenstellen van een dossier.

Bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag houdt de gemeente enerzijds rekening met de geldende voorschriften die op het perceel van toepassing zijn en anderzijds rekening met de overeenstemming van het bouwproject met de goede ruimtelijke ordening in die omgeving.

 

Voorschriften

De geldende voorschriften worden bepaald door ruimtelijke plannen (gewestelijke, provinciale, en gemeentelijke plannen). Dit kunnen ruimtelijke uitvoeringsplannen, rooilijnplannen, onteigeningsplannen, plannen van aanleg en verkavelingsplannen zijn. Daarnaast kunnen ook bepaalde voorschriften opgelegd worden door middel van stedenbouwkundige verordeningen, die eveneens gewestelijk, provinciaal of gemeentelijk opgemaakt kunnen worden. Een voorbeeld van stedenbouwkundig voorschrift met betrekking tot het bouwen van een woning is dat een perceel in principe gelegen moet zijn in een woongebied. Op dit voorschrift gelden wel uitzonderingen.

Naast de geldende voorschriften, zal de gemeente ook rekening houden met de “goede ruimtelijke ordening” van de omgeving. Het bouwproject moet daar immers mee in overeenstemming zijn. Daarbij zal de gemeente verschillende criteria in overweging nemen zoals de functionele inpasbaarheid, de schaal, de visueel-vormelijke impact van de bouw, de veiligheid, het bodemreliëf, de lichtinval…

Zo zal je niet snel een discotheek kunnen bouwen tussen twee woningen. Een appartementsblok met 15 verdiepingen zal niet geplaatst kunnen worden tussen kleine woningen. Een woning zal ook opgericht moeten worden rekening houdend met de privacy van de buren…

 

Voor je begint te bouwen moeten er dus al aantal zaken geregeld worden. De materie rond stedenbouwkundige voorschriften en ruimtelijke ordening is complex. Aarzel niet om de gemeente te contacteren of een kijkje te nemen op www.ruimtelijkeordening.be