Een stedenbouwkundige vergunning of een stedenbouwkundige melding?

Binnen het kader van de ruimtelijke ordening geldt de algemene regel dat iedere handeling of ingreep die een impact heeft op de ruimtelijk ordening vergunningsplichtig is. Dit betekent dat er voor deze ingrepen een zogenaamde stedenbouwkundige vergunning (of “bouwvergunning”) moet worden aangevraagd en verkregen zijn. 

Op deze algemene regel bestaan ook uitzonderingen:

 

Er geldt een vrijstelling

Er bestaan specifieke handelingen waarvoor geen vergunning moet verkregen zijn alvorens ze uitgevoerd mogen worden. Voorbeelden zijn ingrepen die gebeuren aan een vrijstaand gebouw waarvan de oppervlakte samen maximaal 40m² bedraagt of aan niet overdekte constructies (denk maar aan terras, een vijver, een zwembad…) waarvan de oppervlakte samen maximaal 80m² bedraagt. De decreetgever kan de vrijstelde handelingen wijzigen.  

 

Er geldt een meldingsplicht

Niet alle ingrepen zijn vergunningsplichtig, soms volstaat een melding. Zo moet je voor het plaatsen van een groot raampartij (openbreken van de gevel), interne verbouwingswerken, de bouw van een klein bijgebouw (max. 40m²) of het omvormen van je woning in een “zorgwoning” geen vergunning vragen, maar wel een melding doen. Dit doe je aan de hand van specifieke formulieren die terug te vinden zijn op www.ruimtevlaanderen.be/NL/Diensten/Formulieren/Meldingen.

 

Opgelet

Vrijstellingen en meldingen gelden slechts onder welbepaalde voorwaarden en bovendien kunnen gemeenten zelf afwijkende regels bepalen. Een gemeente kan een volgens de algemene regels vrijgestelde handeling toch meldingsplichtig maken. Daarnaast kan ze een volgens de algemene regels meldingsplichtige handeling toch vergunningsplichtig maken. Het is daarom raadzaam om zich bij de betrokken gemeente te informeren.

 
 

OPGELET!

Een stedenbouwkundige vergunning is niet hetzelfde als een verkavelingsvergunning. Een stedenbouwkundige vergunning (of “bouwvergunning”) is in principe nodig bij ingrepen die impact hebben op de ruimtelijke ordening. Het is dus een vergunning die men aanvraagt wanneer men werken wil uitvoeren zoals (ver)bouwen, slopen, graven, aanleggen…

Een verkavelingsvergunning is een vergunning die men moet aanvragen als men een grond, gelegen in het Vlaams Gewest, wil splitsen in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond.