Wat met de kosten?

Wie moet de kosten van de echtscheidingsprocedure betalen? Je kan vrij kiezen en beslissen dat:

  • iedere echtgenoot de helft van deze kosten op zich neemt, of;
  • de procedurekosten volgens andere regels gedragen zullen worden, bijvoorbeeld dat alle kosten door een van beiden, of volgens een bepaald percentage betaald zal worden.
 

Als een ex-partner een advocaat of een raadsman inschakelt, dan moet hij zelf instaan voor zijn kosten of erelonen. Het maakt niet uit of de partners aankloppen bij dezelfde notaris, dan wel een beroep doen op elk een eigen notaris.  De notarissen zullen het ereloon dan onder elkaar verdelen, er is geen extra kost.

 

Welke procedurekosten mag je verwachten?

De kosten van de echtscheidingsprocedure door onderlinge toestemming bestaan uit meerdere posten die als volgt verdeeld kunnen worden:

  • Kosten en erelonen voor het opmaken van de overeenkomsten voorafgaandelijk aan de echtscheiding, en de eventuele inventaris;
  • Bijkomende kosten zoals de registratie van de overeenkomsten, de kost van verschillende geboorte-uittreksels en andere uittreksels van de burgerlijke stand die de ex-partners ( of hun vertegenwoordiger) aan de rechtbank moet bezorgen;
  • Kosten voor de neerlegging van het verzoekschrift en de rolzetting op de griffie van de rechtbank (=procedurekosten in de strikte zin);
  • Bijkomende kosten voor de overschrijving, bijvoorbeeld de kosten voor het vertalen van de stukken als het huwelijk in een gemeente van een ander taalgebied heeft plaatsgevonden.
 

 

Wat betaal je aan de notaris?

Voor de meeste akten die de notaris opmaakt (verkoop van een onroerend goed, opening van een hypothecair krediet, vennootschapsakten, huwelijkscontracten,...) is de notaris gebonden aan een wettelijk vastgesteld tarief waarvan hij niet mag afwijken.

De erelonen van een procedure van echtscheiding door onderlinge toestemming maken geen deel uit van deze getarifeerde akten. De notaris zal dus de kosten voor zijn tussenkomst moeten berekenen, waarbij hij rekening houdt met wat gebruikelijk is, maar ook met het verrichte werk en de verantwoordelijkheid die hij draagt. 

Aangezien het niet mogelijk is om het exacte bedrag van deze kosten te bepalen, vraag je bij je eerste contact met de notaris best hoe zijn ereloon wordt berekend samen met een schatting van de kosten.

 

 

Wat als de partners samen eigenaar zijn van een woning of een ander onroerend goed?

Als één van de ex-partners  een woning of een ander onroerend goed overneemt, of als de huwelijkspartners dat  onroerend goed verkopen, dan is de tussenkomst van een notaris noodzakelijk. De partijen zullen dan extra kosten moeten dragen voor de registratie, hypothecaire overschrijving en de notariële akte. Het is gebruikelijk is dat deze kosten betaald worden door de ex-partner aan wie het goed toekomt.  Maar de partijen zijn vrij om de kosten te verdelen zoals ze dat willen.