Mijn partner is overleden. Wat met de lopende facturen en domiciliëringen?

10 september 2018

Wanneer een partner overlijdt, staat de wereld even stil voor de langstlevende partner. De regeling van administratieve zaken moet zich een weg banen tussen emoties en verdriet. Dat kan best wel zwaar zijn. De rouwperiode is bovendien een periode waarin tal van financiële vragen de kop opsteken…

De erfgenamen – partner of kinderen - zijn verplicht om de bank te informeren over het overlijden. Bij een overlijden zal de bank alle bankrekeningen en bankkaarten van de overledene én de langstlevende partner immers blokkeren en de kluizen verzegelen. Waarom de rekeningen blokkeren en kluizen verzegelen van beide partners? Het blokkeren van de rekeningen en het verzegelen van kluizen heeft vooral tot doel de potentiële erfgenamen te beschermen. De bank weet immers nog niet aan wie de gelden allemaal zullen toekomen; dat hangt allemaal af van wie de erfgenamen zijn, het huwelijksvermogensstelsel, de al dan niet aanwezigheid van een testament… Op de geblokkeerde rekening kan nog steeds geld toekomen, maar de langstlevende partner kan niet meer betalen met deze rekeningen of kan van deze rekeningen geen geld meer afhalen. De lopende opdrachten en domiciliëring worden stopgezet.

Heeft het dan iets van nut om vlug geld af te halen van de rekening vóór de banken de rekeningen kunnen blokkeren? Nee. Fiscaal gezien heeft dit geen enkel nut, want de bank zal zelf de fiscus informeren over de samenstelling van rekeningen op het moment van het overlijden.

Maar wat dan met de lopende facturen? Om de langstlevende wat financiële ademruimte te geven, zullen de banken ten eerste zelf bepaalde bevoorrechte betalingen verrichten van specifieke schulden, zoals bv. de betaling van de ziekenhuisfacturen of de begrafeniskosten. Deze rekeningen worden dus betaald met de geblokkeerde rekeningen. Hetzelfde geldt voor de eventuele huur dat nog gedurende twee maanden gefinancierd zal worden.

Daarnaast is het van belang te weten dat de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner recht heeft om de helft van de totale tegoeden op de zicht- en spaarrekeningen op te nemen, met een maximum van 5.000 euro. De bank zal dit tegoed vrijmaken. Met dit bedrag kan de langstlevende partner de periode van blokkering van de rekeningen financieel overbruggen. Opgelet, neemt de langstlevende partner méér dan de helft of méér dan het grensbedrag van 5000 euro, dan gaat men ervan uit dat deze laatste de nalatenschap aanvaardt, met alle risico’s van dien.  

De blokkering van de rekeningen is een noodzakelijk kwaad om de nalatenschap en de erfgenamen te beschermen. Het is echter een tijdelijke maatregel: Van zodra de notaris opzoekingen heeft verricht, de fiscus heeft gecontacteerd (om na te gaan of de overledene nog fiscale schulden had) en een attest of akte van erfopvolging heeft doorgestuurd naar de bank, zal deze laatste de rekeningen deblokkeren. De hele procedure duurt in principe niet langer dan een maand.

Conclusie: De rekeningen worden na een overlijden tijdelijk geblokkeerd en de kluizen worden tijdelijk verzegeld. Is je partner net overleden? Haal dan de rekeningen en de kluizen niet leeg. Fiscaal gezien heeft het geen nut en je neemt er juist risico’s mee… want daarmee geef je eigenlijk aan dat je de nalatenschap aanvaardt. Eventuele schulden zijn dan ook voor jouw rekening. Heb je een vermoeden dat er belangrijke schulden in de nalatenschap kunnen zitten? Wees dan uiterst voorzichtig met het bedrag dat je afhaalt en hou je aan de bovenvermelde grenzen.

Bron: Fednot