Wettelijke samenwoners

Wettelijke samenwoners behouden elk hun eigen vermogen. De vermogens blijven gescheiden van elkaar. Bij een wettelijke samenwoning bestaat er niet zoiets als een “gemeenschappelijk” vermogen van de partners (zoals dat bij een huwelijk wel vaak het geval is).

Dit komt neer op de volgende regels:

  • Elke partner behoudt de goederen die hij/zij bezit bij de aanvang van het samenwonen
  • Elke partner behoudt de goederen waarvan hij/zij kan bewijzen dat hij/zij eigenaar is. Diegene op wiens naam een factuur is opgemaakt, wordt geacht eigenaar te zijn van het aangekochte voorwerp, zelfs al heeft de andere de prijs betaald. De andere partner kan voorkomend geval de betaalde prijs terugvorderen voor de rechtbank… Dit punt is ook van belang indien de partners geconfronteerd worden met schuldeisers. Een factuur als bewijs van eigendom kan de goederen van de partner die geen schuldenaar is, beschermen tegen een eventueel beslag voor schulden van de andere. Zonder bewijs mogen de schuldeisers immers beslag leggen op alle goederen die in het bezit zijn van de partner die schuldenaar is…
  • Elke partner behoudt ook de inkomsten van de bovenvermelde goederen
  • Elke partner behoudt zijn/haar inkomsten uit arbeid of vervangingsinkomen
  • De rest wordt geacht in onverdeeldheid toe te behoren aan beiden, ingevolge het wettelijk vermoeden van onverdeeldheid. Elk van hen wordt ook geacht eigenaar te zijn van een gelijk aandeel (namelijk elk voor de helft) in die onverdeelde goederen, tenzij ze anders zijn overeengekomen en dit kunnen bewijzen.
 

Feitelijke samenwoners

Bij feitelijke samenwoners geldt het vermoeden van onverdeeldheid niet. De partners zullen bij een verdeling zelf moeten bewijzen kunnen voorleggen dat hun goederen effectief hun eigendom zijn.

TIP! Betaal alle gezamenlijke aankopen via een gezamenlijke rekening en laat de factuur op naam van jezelf en je partner schrijven. Indien je daarentegen wenst dat je enige eigenaar bent van een aankoop, zorg dan dat je de prijs betaalt via je persoonlijke rekening en dat de factuur op jouw naam alleen staat.

 

De wet regelt zeer weinig tot niets over de vermogensrechtelijke aanspraken van de ongehuwde partners. Samenwonende partners doen er goed aan om hun goederen op te lijsten in een samenlevingsovereenkomst. Meer informatie over samenlevingsovereenkomsten kunt u terugvinden in de rubriek “samenlevingsovereenkomst”.