Als ongehuwde samenwoners samen een huis kopen of bouwen

Degene die het huis koopt én wiens naam in de eigendomsakte staat, is de eigenaar van de woning.

Koppels kunnen kiezen in welke verhouding ieder van hen eigenaar is. Maakt men hierover geen afspraken, dan gaat men ervan uit dat elke partner voor een gelijk deel eigenaar is van de woning. Partners kunnen ook kiezen om eigenaar te zijn in verhouding tot hun financiële inbreng. Zo kan iemand die 70% van de aankoopprijs betaalt voor 70% eigenaar zijn, terwijl de andere partner maar voor 30% eigenaar is omdat hij een kleiner deel voor zijn rekening neemt. Let op: Wie de lening afbetaalt kan van praktisch belang zijn voor de partners, maar het bepaalt de eigendomsrechten van de samenwonende partner niet. Het is wat geschreven staat in de eigendomsakte dat bepaalt wie de eigenaar(s) is of zijn. 

 

Samen een huis bouwen op de grond van één van de partners

Ongehuwde partners die samen willen bouwen moeten het één en ander regelen. Vooral in de situatie waarbij één partner al eigenaar was van de grond (of alleen de grond beslist aan te kopen), is het opletten geblazen. In ons recht bestaat immers een regel die bepaalt dat de eigenaar van de grond automatisch ook de eigenaar wordt van de gebouwen op die grond. Dit noemt men het principe van de “natrekking”.

Gelukkig kan men als koppel dit recht van natrekking “blokkeren” zodat de eigendom van de grond los komt te staan van de eigendom van de te bouwen woning. Hiervoor kunnen ze bij de notaris terecht die hen zal aanraden om te werken met een “recht van opstal”.

 

Investeren in het huis van je partner

In tegenstelling tot wat het geval is bij gehuwden, bestaat er bij de ongehuwde samenwoners geen regeling voor het geval één van de partners heeft geïnvesteerd in het huis van de andere partner door bouw- of renovatiewerken uit te voeren. In principe voorziet de wet dus niet in enige vergoeding. De investerende partner zal – met oog op het krijgen van een vergoeding – zelf moeten bewijzen dat hij bijdragen heeft gedaan en dat deze bijdragen hebben gezorgd voor een meerwaarde.

Samenwonende partners maken met andere woorden best afspraken wanneer ze wensen te bouwen, te verbouwen of te investeren in het huis van hun partner. Een bezoek bij de notaris is aangeraden.

 

Net zoals bij gehuwden genieten ongehuwde samenwoners een bijzondere bescherming met betrekking tot de gezinswoning. De gezinswoning mag immers niet verkocht, verhuurd of gehypothekeerd worden zonder instemming van de andere wettelijke samenwonende partner. Vergeet wel niet dat een wettelijke samenwoning eenzijdig opgezegd kan worden, wat tot gevolg zou hebben dat de bescherming wegvalt. Bij de feitelijke samenwoning geldt de bescherming van de gezinswoning immers niet.