Schenkingstarieven

De schenking van in België gelegen onroerende goederen moet steeds voor een notaris te gebeuren. De notaris is verplicht om de akte binnen de vijftien dagen na … te laten registreren. Op dat ogenblik moet een belasting betaald worden: de schenkingsbelasting. Dit is ook het geval indien u roerende goederen schenkt bij authentieke akte voor een Belgische notaris.

Schenkt u roerende goederen en opteert u voor een alternatieve schenkingsvorm (zoals bijvoorbeeld een handgift, of onrechtstreekse schenking dan vindt u hier meer informatie) dan is de registratie in België niet verplicht. Zo’n alternatieve, belastingvrije schenking kan evenwel fiscaal nadelig uitdraaien op het vlak van de erfbelasting wanneer de schenker binnen de drie jaar na de schenking overlijdt. Bovendien is het bij de toepassing van sommige van deze alternatieve technieken niet mogelijk om bepaalde modaliteiten of voorwaarden aan de schenking te koppelen.

 

Om te weten in welk geval welke fiscale regels en tarieven moeten worden toegepast, heeft de wetgever een zogenaamd lokalisatiecriterium bedacht.

Het belastingtarief is afhankelijk van de fiscale woonplaats van de schenker. De fiscale woonplaats van de schenker wordt beoordeeld in een tijdskader van vijf jaar voorafgaand aan de schenking. Was de schenker in de vijf jaar voorafgaand aan de schenking woonachtig in meerdere gewesten, dan zal het gewest waar de schenker het langst gewoond heeft de doorslag geven bij het bepalen van de schenkbelasting. Is de schenker een niet-rijksinwoner dan gelden andere regels.

De plaats waar het notariskantoor zich bevindt, speelt geen enkele rol. De woonplaats van de begiftigde is evenmin van belang. Ook de ligging van het geschonken roerend of onroerend goed is irrelevant.

 

Schenken volgens de regels van de kunst…

Men zegt wel eens dat er tussen schenkingen een bepaalde periode moet verlopen. Dit heeft allemaal te maken met wat we in het juridische vakjargon “progressievoorbehoud” noemen.

Progressievoorbehoud is een verhoging van de belastbare grondslag. Het komt in twee gevallen voor: ofwel bij opéénvolgende onroerende schenkingen binnen de drie jaar (progressievoorbehoud bij schenkingen) ofwel bij een overlijden binnen de drie jaar na een onroerende schenking (progressievoorbehoud bij overlijden).

Meer informatie hierover kan je hier terugvinden.