Decujus

Gangbare aanduiding in de rechtstaal van een erflater (Degene die is overleden en enig bezit - geld, goederen (en mogelijke schulden) - als erfenis nalaat)
 

 

Derden

Derden zijn alle personen die normaliter geen partij zijn bij een bepaalde handeling of akte. Derden kunnen in principe niet gebonden zijn aan verplichtingen die voorvloeien uit overeenkomsten waar ze geen deel van uitmaken. Dit neemt niet weg dat overeenkomsten “tegenwerpelijk” zijn aan derden. Dit betekent dat derden overeenkomsten van anderen moeten eerbiedigen.

 

Devolutie (erfrecht)

= de aanduiding wie de erfenis zal krijgen. 

Devolutie is de verdeling van de goederen uit de nalatenschap aan de personen die er recht op hebben.

Bij wettelijke devolutie is de nalatenschap verdeeld overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.  Dit gebeurt wanneer de overledene geen testament heeft opgesteld. 

Wanneer er wel een testament is gebeurt de verdeling overeenkomstig het testament en spreekt men van testamentaire devolutie.

 

Diverse kosten

Bij ieder verkoopsdossier horen diverse kosten. Deze kunnen hoger of lager liggen, afhankelijk van de complexiteit van het dossier of de gemeente. Het zijn kosten voor het materiële werk: fiscale en hypothecaire opzoekingen, aanvraag getuigschriften, overschrijving hypotheekkantoor, nabewerking, of nog opvragingen aan de gemeente. Deze opzoekingen zijn verplicht. De diverse kosten gaan met andere woorden niet naar de notaris, maar naar de administraties.

Sinds 2012 zijn deze kosten onderworpen aan BTW.

 

Domiciliekeuze

De domiciliekeuze is de door een persoon gemaakte adreskeuze in het kader van een gerechtelijke procedure of de uitvoering van een contract.

 

Doorgangsweg (servitudeweg)

Een servitudeweg is een doorgangsweg tussen twee eigendommen. De weg dient meestal om een ander ingesloten, achterliggend perceel te kunnen bereiken. De eigenaars van de aangrenzende eigendommen moeten een recht van doorgang verlenen zodat de gebruikers van het achterliggend perceel dit kunnen bereiken .

De eigenaars van de aangrenzende percelen mogen niets doen om de doorgang te verhinderen, te verminderen of ongemakkelijk te maken. Ze kunnen wel bij de notaris de doorgang voor derden beperken door een notariële akte op te stellen.

 

Doorgeefschenking

Een doorgeefschenking wordt ook wel eens een restschenking genoemd. Dit is een techniek waarbij een bepaalde schenking wordt gedaan aan een persoon, maar waarbij tegelijkertijd bedongen wordt dat “wat overblijft” achteraf geschonken wordt aan een andere persoon. De schenking gebeurt dus als het ware in twee fasen.

Bij een doorgeefschenking betaalt u geen erfbelasting bij het overlijden van de schenker, maar u betaalt slechts twee maal de (lage) schenkbelasting.

Deze techniek kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij kinderloze koppels die aan elkaar willen schenken en wat overblijft toch in de familie willen houden, ouders met een gehandicapt kind, of grootouders die zowel hun kinderen als kleinkinderen willen bevoordelen…