Notarisvennootschappen

De Organieke wet op het notariaat laat toe dat de notaris zijn beroep in vennootschapsvorm uitoefent. Het reglement notarisvennootschappen verduidelijkt het kader hiervoor teneinde de uitoefening van het notarisambt in vennootschappen in overeenstemming te brengen met de regels van de deontologie, de boekhoudkundige en financiële verplichtingen van notarissen, en de nakoming van de verplichtingen die uit de beroepsaansprakelijkheid voor notarissen voortvloeien.