Deontologie

Het notariaat hecht het grootste belang aan de deontologie. De notaris dient zich te onthouden van elk gedrag dat afbreuk doet aan het vertrouwen van de burgers in de notariële instelling of dat strijdig is met de waardigheid van het notariaat. Een heel aantal deontologische regels werden dan ook reglementair vastgelegd.