Witwaspreventie

14 januari 2014

Sinds 1998 legt de wet de notaris op om de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) onmiddellijk op de hoogte te brengen wanneer hij vermoedt dat een verrichting waarin hij tussenkomt, zou kunnen dienen voor het witwassen van geld of, sinds 2004, voor de financiering van terrorisme. Bovendien verbiedt de wet de notaris om de cliënt op de hoogte te brengen van deze informatieoverdracht aan de CFI.

Verplichtingen van de notaris

De notaris is eveneens onderworpen aan andere verplichtingen. Deze werden overigens recent gewijzigd in 2012 en 2013.
Zo mag de betaling van de verkoopprijs, ook het voorschot, bij de verkoop van een onroerend goed sinds 1 januari 2014 slechts gebeuren door middel van een overschrijving of een cheque. Hetzelfde geldt indien een deel van de verkoopprijs nog betaald moet worden na ondertekening van de akte (zoals in het geval van op te trekken gebouwen, lijfrente, ...).
Wat de andere door de notaris verrichte prestaties betreft, noteren we dat een bedrag van maximum 3.000 euro mag worden vereffend in contanten, ongeacht of de prestaties worden geleverd in één of meerdere verrichtingen.
De notaris moet de oorsprong van de fondsen (rekeningnummer waarmee de betaling werd uitgevoerd) vermelden in de verkoopovereenkomst en de authentieke akte. Op dezelfde manier moet de oorsprong van de fondsen (rekeningnummer) worden vermeld in elke overeenkomst die rechtstreeks tussen particulieren of door een vastgoedmakelaar wordt opgesteld.
 

Identificatie van de cliënten
De notaris moet de identiteitsgegevens van elk van de partijen in een akte (of van de mandataris) en van elke andere cliënt die intervenieert in een dossier van 10.000 euro en meer, vermelden, controleren en er een kopie van bewaren gedurende vijf jaar na de afsluiting van het dossier.
 

Reglement van de Nationale Kamer van Notarissen
De Nationale Kamer van Notarissen heeft op 26 april 2011 een reglement goedgekeurd dat de verplichtingen van notarissen inzake het witwassen van geld en financiering van terrorisme volledig en nauwkeurig definieert.
Klik hier om het te lezen.
 

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat