Nieuw in Erven en Schenken

1 juli 2015

Deel II: vergroening van de onroerende schenkingen

Nieuwe onroerende schenkingstarieven voor Vlaanderen

Geschonken onroerende goederen zijn meestal wat ouder. Vaak zijn deze woningen niet echt energie-efficiënt of conform aan de geldende woonnormen. De nieuwe regelgeving over de onroerende schenkingen slaat meerdere vliegen in één klap. Niet alleen worden de schenkingstarieven gevoelig verlaagd, er wordt ook voorzien in een “beloning” voor de mensen die efficiënt omgaan met hun geschonken goed. Dit kan gaan om mensen die hun geschonken goed laten renoveren of mensen die hun onroerend goed langdurig te huur aanbieden. Als begunstigde kan je genieten van een teruggave van een deel van de schenkbelasting indien je hierom verzoekt. Deze maatregelen gelden enkel voor woningen gelegen in Vlaanderen.

Energetische renovatie
Om begiftigden te stimuleren om de geschonken woningen te renoveren, voert Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie Annemie Turtelboom een mogelijkheid in om een teruggave te bekomen van de betaalde schenkbelasting. Deze mogelijkheid is wel verbonden aan een aantal voorwaarden:

 • Het moet gaan om renovatiewerken van minstens 10.000 euro (exclusief btw);

 • Je moet beroep doen op een aannemer, die de werken zal moeten attesteren;

 • Het gaat om welbepaalde werken die worden omschreven in het Energiebesluit;

 • De werken moet uitgevoerd worden binnen de vijf jaar na de schenkingsakte.

De teruggave gebeurt niet automatisch. Je moet binnen de zes maanden na het verstrijken van het vijfde jaar na de schenkingsakte een verzoek indienen om een teruggave te bekomen. Opgelet: zijn er meerdere begiftigen bij de schenking van een woning, dan moeten zij elk individueel een verzoekschrift indienen gezien ze elk recht hebben op teruggave. Het volstaat wel dat één van begiftigen de werken laat uitvoeren.

Verhuur voor minimum negen jaar
Indien je je geschonken onroerend goed binnen de drie jaar verhuurt voor negen jaar (of meer), jouw overeenkomst laat registreren én een conformiteitsattest krijgt, kan je eveneens van een teruggave genieten. Er moet niet alleen sprake zijn van huur van of meer dan negen jaar op papier, er is ook een effectieve verhuring vereist.

Natuurlijk kan het zijn dat een huurovereenkomst vroegtijdig wordt opgezegd. Je zal dit in voorkomend geval moeten melden aan de Vlaamse belastingdienst (Vlabel). Je zal zes maanden tijd krijgen om een nieuwe huurder te vinden, zodat de effectieve huurtijd toch negen jaar bedraagt. Indien je geen nieuwe huurder vindt binnen de zes maanden, zal Vlabel in principe het eerder teruggegeven bedrag kunnen terugvorderen. Meer nog, weet dat je een belastingverhoging van 20% verschuldigd zal zijn indien je een teruggave vraagt, maar later blijkt dat je niet voldoet aan de voorwaarden (zoals het effectief verhuren voor negen jaar). Enige voorzichtigheid is hier dus geboden.

Dit geldt niet als de vroegtijdige beëindiging van de huur te wijten is aan overmacht. Overmacht betekent dat één van partijen zich in een onvoorziene en onvermijdbare situatie bevindt, waardoor hij zijn verbintenissen niet kan nakomen.

Net zoals bij renovatie gebeurt deze teruggave niet automatisch, er moet een verzoekschrift ingediend worden. Dit dient te gebeuren binnen een termijn van zes maanden volgend op het verstrijken van drie jaar na de schenkingsakte.

De tarieven (na teruggave)
Onroerende schenkingen in rechte lijn en tussen partners:

 • een tarief van 3% op de eerste schijf van 150.000 euro;
 • een tarief van 6% op de schijf tussen 150.000 euro en 250.000 euro (i.p.v. 9%);
 • een tarief van 12% op de schijf tussen 250.000 euro en 450.000 euro (i.p.v. 18%);
 • een tarief van 18% op de schijf boven de 450.000 euro (i.p.v. 21%).

Onroerende schenkingen tussen alle andere personen:

 • een tarief van 9% op de eerste schijf van 150.000 euro (i.p.v. 10%);
 • een tarief van 17% op de schijf tussen 150.000 euro en 250.000 euro (i.p.v. 20%);
 • een tarief 24% op de schijf tussen 250.000 en 450.000 euro (i.p.v. 30%);
 • een tarief van 31% op de schijf boven de 450.000 euro (i.p.v. 40%)

Wist je dat…

… je als begiftigde van de teruggave kunt genieten indien je het onroerend goed renoveert, zelfs indien de schenker nog het vruchtgebruik heeft?

… je voor huurovereenkomsten van negen jaar de keuze hebt om naar de notaris te gaan. Het voordeel van de notariële akte is dat je alle bepalingen van de huurovereenkomst onmiddellijk kan doen uitvoeren, zonder tussenkomst van de rechtbank.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat