Is schenken voor iedereen interessant ?

4 maart 2019

Het fiscaal prijskaartje dat aan schenkingen hangt, maakt dat schenken bijzonder interessant is ten opzichte van de situatie waarbij goederen in de nalatenschap worden gelaten. De schenkbelasting voor onroerende goederen is immers veel lager dan de erfbelasting. Dit geldt des te meer voor de zeer aantrekkelijke schenkingstarieven van 3% (voor erfgenamen in rechte lijn) en 7% (anderen) voor roerende goederen. Schenken staat dus vaak gelijk aan besparen, maar is schenken altijd de beste optie?

Een schenking = een verarming
‘gegeven is gegeven’ zegt men soms. Deze woorden gelden ook bij het schenken van goederen. Eén en ander kan geregeld worden door voorwaarden en lasten te koppelen aan een schenking, waardoor de schenker toch nog wat inkomsten kan vergaren uit het geschonken goed, maar een volledig eigendomsrecht met een volledig recht om over het goed te beschikken is hij wel kwijt. Net dat laatste zou schenkers wel eens parten kunnen spelen indien ze hun schenking niet doordacht hebben gedaan.

Een ouder die bijvoorbeeld een woning schenkt aan een kind met ‘voorbehoud van vruchtgebruik’ mag nog in de woning blijven wonen. Hij mag zelfs verhuizen en de huurinkomsten ontvangen uit de verhuur van de woning, maar de ‘blote eigendom’, zeg maar de kapitaalwaarde van het huis, is ondertussen onherroepelijk eigendom geworden van zijn kind. Allemaal goed en wel natuurlijk, zolang de ouder kapitaalkrachtig genoeg is om comfortabel te kunnen leven en beschikt  over een financiële buffer voor de grote onvoorziene uitgaven.

Schenken is… een blik werpen op de toekomst
Niemand kan de toekomst voorspellen en niemand kan voorspellen welke gevolgen ouderdom op ons zal hebben. De gevallen waarbij ouders een woning of kapitaal schenken, en dan jaren later geconfronteerd worden met torenhoge kosten verbonden aan hun zorg, zijn ondertussen legio. De huuropbrengsten uit het geschonken goed dekken lang niet altijd de hoge kosten van een rusthuis of zorgcentrum.  Dan maar het geschonken goed verkopen? Ook daar wringt het schoentje want het geschonken goed kan niet zomaar zonder de toestemming van de kinderen verkocht worden, zij moeten hierover mee beslissen. Indien het dan tot een verkoop komt, zal het grootste deel van de opbrengst trouwens ook aan de kinderen toekomen, want zij zijn de blote eigenaars en de ouder heeft ‘slechts’ het vruchtgebruik.

De notaris adviseert en remt af waar nodig
Schenken kan dus een mooie besparing opleveren voor de kinderen, maar het fiscaal aspect is niet het enige waar schenkende ouders rekening moeten mee houden. Afhankelijk van de situatie kan de notaris de schenker adviseren om te schenken met een last, waarbij de kinderen effectief een schenking ontvangen, maar maandelijks een bepaald bedrag, een soort rente, moeten storten aan hun schenkende ouder(s). Deze last moet binnen de perken blijven (want anders is er natuurlijk van een schenking weinig sprake), maar de notaris zal samen met de schenkers kunnen nadenken over de mogelijkheden. En de gewone bankgift dan? Dat kan voor de schenking van kapitaal, maar niet indien de ouder aan de schenking een voorwaarde of een last wil koppelen. Hoe dan ook geeft de tussenkomst van de notaris meer zekerheid over de gevolgen van je schenking. Indien de notaris merkt dat een schenking niet opportuun is voor de schenker of te veel financiële risico’s inhoudt naar de toekomst toe, kan de notaris adviseren om niet te schenken.

Fiscaal gezien is het aangewezen om een stukje van je vermogen te schenken, maar niet iedereen is erbij gebaat om bij leven een schenking te doen. Het advies van de notaris in het kader van een schenking kan veel gemoedsrust geven aan de schenker én kan bijzonder pijnlijke situaties naar de toekomst toe vermijden.

Meer informatie over erven en schenken vind je terug op www.notaris.be

Bron: Fednot