Heb je een vzw? Vergeet je statuten niet aan te passen tegen 1 januari 2024!

26 april 2023

De statuten beschrijven de grondregels van je onderneming. Dit is zowel het geval voor vennootschappen als voor vzw’s. Denk bv. aan cultuurverenigingen of sportverenigingen. In tegenstelling tot de statuten van een vennootschap mogen de statuten van een vzw ook onderhands, dus zonder tussenkomst van de notaris, worden opgesteld.

Waarom moet je de statuten van je vzw aanpassen?

verenigingen statuten aanpassen vzw

Het nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen is ook van toepassing op de vzw’s. Vzw’s zijn verenigingen zonder winstoogmerk. Dit betekent dat vzw’s sinds kort moeten rekening houden met nieuwe regelgeving. Net zoals vennootschappen moeten vzw’s hun statuten aanpassen om ze in regel te brengen met de nieuwe regels. Een administratieve stap, maar wel één die gepaard kan gaan met een check-up van je statuten. Misschien is dit wel de ideale gelegenheid om na te gaan het bestuur en de werking van je vzw te herzien.

Dwingende regels (dit zijn regels waar je vzw niet van kan afwijken) zijn sinds 1 januari 2020 automatisch van toepassing op bestaande vzw die opgericht zijn voor 1 mei 2019. Werd jou vzw voor die datum opgericht? Dan kan het goed zijn dat je statuten bepalingen bevat die niet meer stroken met de nieuwe regelgeving. Dit kan in de toekomst aanleiding geven tot problemen en onduidelijkheid. Dit terwijl de statuten als belangrijke functie hebben duidelijkheid te geven aan leden van een vzw. De statuten van je vzw in orde brengen, geeft je vzw en haar leden een belangrijke houvast op momenten dat de vzw zich in onzekere tijden zou bevinden.

Hoe ga je te werk?

  1. De bestuurders stellen nieuwe statuten op die in lijn zijn met de nieuwe regels. Wie hierbij begeleiding nodig heeft kan beroep doen op de diensten van het vsdc (Vlaams studie- en documentatiecentrum voor VZW’s).
  2. Roep de algemene vergadering bijéén. Om over een statutenwijziging te beslissing heb je een dubbele 2/3de meerderheid nodig. Dit betekent dat 2/3de van de leden aanwezig moet zijn en 2/3de voor de wijziging moet stemmen.
  3. Je dient de juiste formulieren in bij de griffie van de ondernemingsrechtbank van je regio. Je kan de formulieren raadplegen op de website van FOD Justitie. Naast de formulieren voeg je ook een verslag van de notulen van de algemene vergadering op. Je voegt daarnaast ook een betalingsbewijs toe voor het neerleggen van de nieuwe statuten bij de griffie.
  4. De rechtbank zal de documenten publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Voor meer informatie over de procedure en de te gebruiken formulieren kan je terecht op de website van FOD Justitie.

VZW

Bron: Fednot