Brussels Instituut voor milieubeheer - Leefmilieu Brussel (BIM)

11 mei 2011

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil op haar grondgebied toezicht houden op het milieu in al zijn aspecten. De overheidsdienst die deze taak op zich neemt, is het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM - Leefmilieu Brussel). Op haar website vermeldt het BIM als opdracht: « studie, toezicht en beheer van lucht, water, bodem, afval, lawaai en natuur (groene ruimten en biodiversiteit) ». Ze ontwikkelt met andere woorden een brede waaier aan activiteiten met betrekking tot ecologisch beleid, gezondheid en milieu.

Eén van de taken van het BIM is het afleveren van bodemattesten. Deze bodemattesten zijn uitermate belangrijk voor iedereen die een onroerend goed dat gelegen is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overdraagt. De aanvraag van een bodemattest bij het BIM is immers verplicht bij een overdracht van een onroerend goed dat gelegen is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Overdracht kan slaan op een koop, maar ook op andere rechten op onroerende goederen (bv. een vruchtgebruik, een recht van gebruik, enz.). Het toepassingsgebied is dus heel breed. Onroerende goederen kunnen gronden en/of opgerichte constructies zijn. Dit bodemattest moet vóór de overdracht aan de verkrijger overhandigd worden.

Daarnaast heeft het BIM de belangrijke taak om een inventaris van de bodemtoestand bij te houden en te actualiseren. Deze inventaris bevat de informatie waarover het BIM beschikt met betrekking tot de bodemverontreiniging en het beheer ervan.

De geografische eenheid van de inventaris van de bodemtoestand is het perceel.
Deze inventaris bevat de informatie waarover het BIM beschikt met betrekking tot de bodemverontreiniging en het beheer ervan.
Elk perceel wordt ingedeeld in een bepaalde categorie (0, 1, 2, 3 of 4) afhankelijk van de toestand van de bodem waarop het perceel staat.
Indien het perceel opgenomen is in categorie 0 (mogelijk verontreinigde percelen) gelden er bijkomende verplichtingen in geval van overdracht. In eerste instantie moet er een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd worden. Dit kan gevolgd worden door een behandeling van de eventuele bodemverontreiniging op dit perceel.

De Brusselse overheid wil zo, via het BIM, greep krijgen op de kwaliteit van de grond in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dankzij het verplichte bodemattest kan ze controle uitoefenen op de overdracht van gronden en verontreinigde gronden aanpakken.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat