Gezamenlijk aangifte en gezamenlijke aanslag

Gehuwden hebben in principe de verplichting om een gezamenlijke aangifte in te dienen voor het inkomstenjaar volgend op dat van het huwelijk. Deze gezamenlijke aangifte zal tot gevolg hebben dat de echtgenoten een gezamenlijke aanslag ontvangen. Opgelet er zijn afwijkende regels voor het jaar van het huwelijk, de echtscheiding, of voor het jaar van overlijden van één van de huwelijkspartners. Ook voor ambtenaren geldt een specifieke afwijkende regel.

Het huwelijk heeft de volgende gevolgen in de personenbelasting:

  • De toepassing van het "huwelijksquotiënt"
  • De toepassing van de onderlinge verliescompensatie tussen echtgenoten
  • De toepassing van het statuut van meewerkende echtgeno(o)t(e).

Voor meer uitleg over de laatste twee punten verwijzen wij u naar www.financien.belgium.be en www.rsvz-inasti.fgov.be

 

Wat is het “huwelijksquotiënt”?

Als één van de echtgenoten geen of weinig beroepsinkomsten ontvangt, geniet de huwelijkspartner met het grootste inkomen automatisch van het “huwelijksquotiënt”. Dat zorgt ervoor dat tijdens de berekening van de belasting een deel van de beroepsinkomsten van de huwelijkspartner met het grootste inkomen overgeheveld wordt naar de andere partner. Dat deel wordt dan aan een lager tarief belast en de verschuldigde belasting zal verlagen.

De toepassing van het huwelijksquotiënt is afhankelijk van een aantal voorwaarden:

  • de echtgenoten moeten een gezamenlijke aangifte indienen (het huwelijksquotiënt wordt dus niet toegekend voor het jaar van het huwelijk, tenzij de huwelijkspartners het voorgaande jaar al wettelijk samenwoonden)
  • de beroepsinkomsten van de echtgenoot met het laagste beroepsinkomen moeten minder zijn dan 30% van het totale beroepsinkomen van de beide echtgenoten samen

Het huwelijksquotiënt wordt niet toegerekend als daardoor de verschuldigde belasting verhoogt.

Ook wettelijke samenwoners hebben recht op het huwelijksquotiënt.