3

Moet de notaris iets melden aan de fiscus bij een verkoop?

Welke (para-)fiscale notificaties heeft de notaris?

In sommige dossiers heeft de notaris een belangrijke fiscale rol. Vandaag heeft de notaris twee fiscale meldingsplichten: bij de overdracht van onroerende goederen (bv. een verkoop) en bij erfenissen.

De notaris die betrokken is bij de verkoop, schenking, ruiling, inbreng in vennootschap, moet de fiscus (de bevoegde ontvangers van directe belastingen, gewest-, gemeente- en provinciebelastingen en btw) op de hoogte brengen. De fiscus heeft dan twaalf werkdagen tijd om de notaris op de hoogte te brengen van eventuele verschuldigde  belastingen. De notaris moet met andere woorden de overdracht melden aan de fiscus zodat de fiscus kan nagaan of de persoon in kwestie nog achterstallige belastingsschulden heeft. Indien de notaris deze meldingplicht verzuimt, kan hij verantwoordelijk gesteld worden voor de betaling ervan. De tijdige betekening geldt als beslag onder derden in handen van de notaris.

De notaris zal in de praktijk de verkopers, schenkers enz. verzoeken de belastingen vóór het verlijden van de akte rechtstreeks aan de bevoegde diensten te betalen, ofwel bij de akte de nodige gelden inhouden en doorstorten. Desnoods zal de notaris de akte uitstellen, om te vermijden dat op het overgedragen eigendom een hypotheek zou worden genomen lastens de verkoper in het voordeel van de fiscus.

De notaris zal trouwens een soortgelijke procedure volgen om eventuele achterstallige sociale bijdragen op te sporen en in te houden.

Hetzelfde systeem geldt wanneer de notaris geconfronteerd wordt met akten of attesten van erfopvolging. Er zal pas een vrijgave van de sommen zijn indien er geen achterstallige belastingen verschuldigd zijn.