Kadaster

Het kadaster biedt een overzicht van alle bebouwde en onbebouwde terreinen in ons land.

 

Kadastraal inkomen

Het kadastraal inkomen (K.I.) is een bedrag bepaald door de belastingdienst dat overeenkomt met de fictieve huurwaarde’ van het onroerend goed. Het wordt gebruikt om de onroerende voorheffing te berekenen.

 

Kadastrale legger

Een fiche van het Kadaster die bepaalde gegevens van een onroerend goed bevat: bv. de eigenaar(s) grootte, kadastraal inkomen...

 

Kangoeroewonen (zorgwonen)

“Kangoeroewonen” of “zorgwonen” is een specifieke vorm van wonen, waarbij in een bestaande woning een ondergeschikte wooneenheid wordt gecreëerd met oog op het verzorgen van ten hoogste twee oudere of zorgbehoevende personen.

 

Kanscontract

Een kanscontract is een overeenkomst tussen partijen waarvan de gevolgen (winst of verlies) afhangen van een onzekere gebeurtenis. Van belang van een kanscontract is dat er werkelijk sprake is van een “kanselement”. Of één van partijen iets krijgt en hoeveel die krijgt moet afhankelijk zijn van een gebeurtenis die buiten de greep is van de partijen. Typerend aan kanscontracten is dus het risico dat er aan verbonden is. Bekende voorbeelden van kanscontracten zijn verkoop op lijfrente, tontinebedingen of nog levensverzekeringen.

 

Kantoor Rechtszekerheid

Een kantoor Rechtszekerheid (vroeger gekend als een hypotheekkantoor) is een overheidsinstelling. Hier wordt in de eerste plaats bijgehouden wie de eigenaar is van een welbepaald onroerend goed. Wanneer de eigendom van een onroerend goed via een notariële akte overgaat van de ene persoon op de andere, is de notaris verplicht om deze overdracht te melden aan het hypotheekkantoor. Hier noteert men ook met welke hypothecaire inschrijvingen een onroerend goed belast is.

 

kapmachtiging

Een kapmachtiging is een toelating om bomen te mogen kappen. Voor alle kappingen in een bos die niet leiden tot ontbossing, moet je een kapmachtiging aanvragen. Een kapmachtiging vraag je aan het Agentschap voor Natuur en Bos.

 

Kernstad

Komen hiervoor in aanmerking:

Kernsteden: de gemeenten Aalst, Antwerpen, Boom, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde.

Gemeenten van de Vlaamse Rand rond Brussel: de gemeenten Affligem, Asse, Beersel, Bertem, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Grimbergen, Halle, Herne, Hoeilaart, Huldenberg, Kampenhout, Kapelle-opden-Bos, Kortenberg, Kraainem, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Overijse, Pepingen, Roosdaal, Sint Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Ternat, Tervuren Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem, Zemst.”

 

keuring van de elektrische installatie

De keuring van de elektrische installatie is de controle of de elektrische installatie voldoet aan de huidige wettelijke normen.

Bij de verkoop van een woning moet je een gelijkvormigheidsverslag of keuringsrapport kunnen afgeven. In sommige gevallen moet je daarvoor de elektrische installatie (opnieuw) laten keuren, namelijk:

  • als je installatie dateert van vóór 1/10/1981;

  • als je installatie dateert van na 1/10/1981 en het keuringsrapport ouder is dan 25 jaar;

  • als je de bestaande installatie hebt uitgebreid of gewijzigd;

  • als je de aansluiting hebt verzwaard;

  • als er een werfkast staat (tijdelijke elektrische aansluiting).

 

Keuzebeding

In principe zal de langstlevende slechts de helft van de nalatenschap, waaronder ook een deel van het gemeenschappelijk vermogen, in vruchtgebruik erven. De blote eigendom gaat naar de kinderen. Men kan in een huwelijkscontract echter geldig bedingen dat het gemeenschappelijk vermogen bij ontbinding door overlijden zal toebehoren aan de langstlevende, naar keuze van deze laatste. De langstlevende kan dan zelf kiezen wat hij met dit gemeenschappelijk vermogen wenst te doen, en welke elementen hij daaruit eventueel volledig voor zich wil houden. Op die manier moet er geen keuze gemaakt worden jaren vóór het overlijden. De langstlevende kan een keuze maken op het moment van de verdeling, wanneer hij of zij beter zijn financiële noden kan inschatten.

 

Klasse 3

Klasse 3 is een categorie waartoe constructies behoren die een impact kunnen hebben op de omgeving, maar waarvoor er geen milieuvergunning nodig is. Een eenvoudige verklaring bij de gemeente volstaat voor die constructies (Brussel / Wallonië). Bijvoorbeeld: een stookolietank met een inhoud van 3000 liter.

 

 

Kloving

Als een overledene geen echtgenoot of afstammelingen en geen broers en/of zussen en/of hun afstammelingen nalaat, is er sprake van kloving. In dit geval wordt de nalatenschap gesplitst in twee helften, waarvan de ene helft toekomt aan de bloedverwanten via vader en de andere helft aan de bloedverwanten via moeder.
 

 

Kredietopening

Bij een kredietopening krijgt de lener, hier kredietnemer genoemd, het recht om over een bepaald bedrag te beschikken gedurende een bepaalde of zelfs een onbepaalde tijd. Eens hij het bedrag gedeeltelijk of in zijn geheel opneemt is hij verplicht het krediet terug te betalen zoals afgesproken, samen met een interest uitgedrukt in procent. Maar de kredietnemer kan het overeengekomen bedrag zo dikwijls terug opnemen als hij wil, zolang hij een bepaalde som maar niet overschrijft. Heeft hij een deel van het totaal bedrag terugbetaald, dan kan hij het toch weer opnieuw opnemen. De duur van de kredietopening is meestal onbepaald en de rentevoet is meestal veranderlijk.