Geblokkeerd bedrag

Een geblokkeerd bedrag is een bepaalde som geld die op een geblokkeerde bankrekening wordt gezet.

 

Gemengde levensverzekering

Een gemengde levensverzekering (ook een tak 21-levensverzekering genoemd) kan de afbetaling van een lening waarborgen. Het is de tussenvorm tussen een overlijdensverzekering en een levensverzekering. Een gemengde levensverzekering is een aparte overeenkomst, naast de leningsovereenkomst.

Een deel van het kapitaal zal betaald worden bij overlijden, dan wel bij leven (bijvoorbeeld bij pensionering). De verhouding tussen beiden kan zelf bepaald worden.

 

GEN - Grote eenheden natuur

GEN is de afkorting van ‘Grote Eenheden Natuur’. Dat zijn gebieden die:

  • ofwel natuurelementen bevatten over minstens de helft van de oppervlakte van het gebied;

  • ofwel een specifiek natuurelement bevatten met een hoge natuurkwaliteit.

Het kan gaan om groengebieden, parkgebieden, buffergebieden, bosgebieden … Voor die gebieden gelden bijzondere voorschriften.

 

Genot (van een onroerend goed)

Het genot hebben van een onroerend goed is het recht hebben om het onroerend goed te gebruiken en ervan te ‘genieten’. Bij de aankoop van een onroerend goed krijgt de koper normaal het genot van de aangekochte woning bij de ondertekening van de notariële akte. Is de woning verhuurd? Dan kan de koper de woning zelf niet gebruiken, maar krijgt hij het genot in de vorm van de huuropbrengsten die hij ontvangt.

 

Gerechtelijke reorganisatie

De gerechtelijke reorganisatie is een gerechtelijke procedure die ondernemingen helpt die kampen met tijdelijke moeilijkheden. De procedure is nuttig voor ondernemingen die nog voldoende opdrachten hebben en nog uit de schulden kunnen geraken, mits een haalbaar afbetalingsplan.

De aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie zorgt ervoor dat een onderneming beschermd is tegen haar schuldeisers voor maximaal 6 maanden (verlengbaar tot 18 maanden). Door de opschorting van betaling moet de onderneming de (bestaande) schuldeisers tijdelijk niet meer betalen. Ondertussen kunnen de schuldeisers niet overgaan tot uitvoering van hun vordering en kan de onderneming niet failliet worden verklaard. Een gerechtelijke reorganisatie is een tijdelijke bescherming tegen de schuldeisers.

 

Gesplitste aankoop

De gesplitste aankoop is een techniek in successieplanning waarbij de ouders enkel het vruchtgebruik van het onroerend goed aankopen, terwijl het kind/de kinderen de blote eigendom van zelfde goed aankopen. Zij die het vruchtgebruik bezitten (de ouders) kunnen de gekochte eigendom bewonen, verhuren, beheren. Diegene die de blote eigendom bezitten (de kinderen) hebben de zekerheid dat bij overlijden van de vruchtgebruikers, de eigendom automatisch in volle eigendom aan hen toekomt. Het vruchtgebruik van de ouders dooft automatisch uit bij hun overlijden en zit niet in hun nalatenschap. De kinderen betalen dan ook geen successierechten, terwijl ze wel volle eigenaar worden van de eigendom. Opgelet, om deze techniek succesvol te kunnen uitvoeren, moet men rekening houden met welbepaalde voorwaarden. Informeer je vooraf bij de notaris.

 

Gewone gemeenschappelijke lasten

De gewone gemeenschappelijke lasten zijn normale, terugkerende kosten die door alle mede-eigenaars samen moeten betaald worden.

Voorbeelden zijn: de brandverzekering, het poetsen van de gemeenschappelijke delen, het verbruik van de lift, het loon van de conciërge, ... 

 

GewOP

Het Gewestelijk Ontwikkelingsplan.

Het abattement van 60 000 euro wordt verhoogd tot 75 000 euro wanneer de verkrijging een onroerend goed betreft dat ligt binnen een ruimte voor versterkte ontwikkeling van de huisvesting en de stadsvernieuwing, zoals afgebakend in het Gewestelijk Ontwikkelingsplan tot uitvoering van de artikelen 16 tot 24 van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedenbouw.

Het goedgekeurde GewOP werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2002, evenals de bijhorende kaarten. Deze kaarten vermelden evenwel geen straatnamen.

Meer informatie over het GewOP kunt u vinden op http://www.gewop.irisnet.be/Nl/info.htm

De betreffende gemeenten kunnen u eveneens van dienst zijn (u beperkt uw vraag echter bij voorkeur tot het al dan niet behoren tot GewOP - de gemeenten zijn niet op de hoogte van de hieraan gekoppelde fiscale gunstmaatregelen).

 

Gezinswoning

De gezinswoning is de gezamenlijke hoofdverblijfplaats waar partners met hun gezin normaal leven. Ze hebben er hun ‘voornaamste belangen’.

Gehuwden moeten alle beslissingen over hun gezinswoning samen nemen, ook al is maar 1 van hen eigenaar van de woning of staat er maar 1 naam op de huurovereenkomst. Dat is de bescherming van de gezinswoning. Dezelfde bescherming geldt bij wettelijk samenwonenden.

 

Gift buiten erfdeel

De schenker heeft de bedoeling om de begiftigde-erfgenaam reeds tijdens zijn leven en op definitieve wijze een extraatje te gunnen, bovenop het normaal erfdeel dat de begunstigde later bij het overlijden van de schenker nog zal optrekken.
 

 

goedgekeurd plannen- en vergunningenregister

Een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister is een register dat op de gemeente wordt bijgehouden met daarin onder andere:

  • alle ruimtelijke uitvoeringsplannen die gelden voor het grondgebied van de gemeente;

  • alle omgevingsvergunningen;

  • ...

De meeste gemeentes in Vlaanderen hebben een plannen- en vergunningenregister. Wanneer een gemeente zo’n register heeft, dan kan zij een stedenbouwkundig uittreksel afleveren met informatie over de stedenbouwkundige toestand van het goed.

Daarom bestaat er bij een verkoop een uitgebreidere informatieplicht voor de verkoper, makelaar en notaris, als de gemeente zo’n register heeft.

 

 

Goedkeuringsclausule

Clausule die de overdracht van aandelen onderwerpt aan de goed- of afkeuring van een orgaan van de vennootschap, meestal het bestuur.
 

 

groenestroomcertificaten

Groenestoomcertificaten zijn virtuele certificaten die aantonen dat een bepaalde installatie energie heeft opgewekt uit een hernieuwbare energiebron. Elke 1000 kWh die een eigenaar met zonnepanelen opwekt, geeft recht op een groenestroomcertificaat. Voor elk certificaat ontvangt hij/zij een bedrag in euro. Hoeveel de eigenaar van de zonnepanelen ontvangt, hangt af van het jaar waarop hij/zij de installatie in gebruik nam.

Je moet de groenestroomcertificaten aanvragen bij de distributienetbeheerder. Ze worden bewaard in een online databank.

 

 

grondverzet

Grondverzet is het uitgraven van grond en die dan ergens anders terugstorten. Grondverzet is in Vlaanderen verboden. Je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om aan grondverzet te mogen doen. Op die manier wil de overheid vermijden dat vervuilde grond gestort wordt op propere terreinen.

 

grondwaarde

De grondwaarde is de waarde van een grond. Om fiscale redenen wordt soms een onderscheid gemaakt tussen de constructiewaarde en de grondwaarde. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij de aankoop van een nieuwbouwwoning.

 

Grosse

Eensluidend afschrift van de akte, gezegeld en bekleed met de uitvoerbaarheidsformule. Het is een instrument dat kan gebruikt worden voor een gedwongen uitvoering van een verbintenis die in de akte werd aangegaan.

 

Gunsttarief voor schenking van bouwgrond

In Vlaanderen geldt tot eind 2019, onder bepaalde voorwaarden, een verlaagd schenkingstarief voor de schenking van een bouwgrond.

Voorwaarden voor het gunsttarief:

  • De schenking moet een perceel grond tot voorwerp hebben dat volgens de stedenbouwkundige voorschriften bestemd is voor woningbouw (de notaris moet dit ook uitdrukkelijk vermelden in de schenkingsakte);
  • de begiftigde moet zich engageren binnen de 5 jaar na het verlijden van de schenkingsakte de grond te bewonen en er zijn hoofdverblijfplaats van te maken. Er moet dus effectief sprake zijn van een bouw op de grond;
  • de maatregel is beperkt tot het Vlaams Gewest.
  • de schenker moet niet noodzakelijk al zijn rechten in de grond wegschenken (ook de schenking van bv. een onverdeelde helft is mogelijk aan gunsttarief).
  • De akte van schenking moet verleden worden in de periode van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2019.