Gemengde levensverzekering

Een gemengde levensverzekering (ook een tak 21-levensverzekering genoemd) kan de afbetaling van een lening waarborgen. Het is de tussenvorm tussen een overlijdensverzekering en een levensverzekering. Een gemengde levensverzekering is een aparte overeenkomst, naast de leningsovereenkomst.

Een deel van het kapitaal zal betaald worden bij overlijden, dan wel bij leven (bijvoorbeeld bij pensionering). De verhouding tussen beiden kan zelf bepaald worden.

 

Gesplitste aankoop

De gesplitste aankoop is een techniek in successieplanning waarbij de ouders enkel het vruchtgebruik van het onroerend goed aankopen, terwijl het kind/de kinderen de blote eigendom van zelfde goed aankopen. Zij die het vruchtgebruik bezitten (de ouders) kunnen de gekochte eigendom bewonen, verhuren, beheren. Diegene die de blote eigendom bezitten (de kinderen) hebben de zekerheid dat bij overlijden van de vruchtgebruikers, de eigendom automatisch in volle eigendom aan hen toekomt. Het vruchtgebruik van de ouders dooft automatisch uit bij hun overlijden en zit niet in hun nalatenschap. De kinderen betalen dan ook geen successierechten, terwijl ze wel volle eigenaar worden van de eigendom. Opgelet, om deze techniek succesvol te kunnen uitvoeren, moet men rekening houden met welbepaalde voorwaarden. Informeer je vooraf bij de notaris.

 

GewOP

Het Gewestelijk Ontwikkelingsplan.

Het abattement van 60 000 euro wordt verhoogd tot 75 000 euro wanneer de verkrijging een onroerend goed betreft dat ligt binnen een ruimte voor versterkte ontwikkeling van de huisvesting en de stadsvernieuwing, zoals afgebakend in het Gewestelijk Ontwikkelingsplan tot uitvoering van de artikelen 16 tot 24 van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedenbouw.

Het goedgekeurde GewOP werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2002, evenals de bijhorende kaarten. Deze kaarten vermelden evenwel geen straatnamen.

Meer informatie over het GewOP kunt u vinden op http://www.gewop.irisnet.be/Nl/info.htm

De betreffende gemeenten kunnen u eveneens van dienst zijn (u beperkt uw vraag echter bij voorkeur tot het al dan niet behoren tot GewOP - de gemeenten zijn niet op de hoogte van de hieraan gekoppelde fiscale gunstmaatregelen).

 

Gezinswoning

De gezamenlijke hoofdverblijfplaats waar de partners op het ogenblik van het overlijden samenleefden.
Echtgenoten zijn verplicht samen te wonen. Alle beslissingen over hun gezinswoning moeten zij samen nemen ook al is de woning verhuurd aan of eigendom van slechts één van hen.
Wettelijk samenwonenden genieten dezelfde bescherming.
 

 

Gift buiten erfdeel

De schenker heeft de bedoeling om de begiftigde-erfgenaam reeds tijdens zijn leven en op definitieve wijze een extraatje te gunnen, bovenop het normaal erfdeel dat de begunstigde later bij het overlijden van de schenker nog zal optrekken.
 

 

Goedkeuringsclausule

Clausule die de overdracht van aandelen onderwerpt aan de goed- of afkeuring van een orgaan van de vennootschap, meestal het bestuur.
 

 

Grosse

Eensluidend afschrift van de akte, gezegeld en bekleed met de uitvoerbaarheidsformule. Het is een instrument dat kan gebruikt worden voor een gedwongen uitvoering van een verbintenis die in de akte werd aangegaan.

 

Gunsttarief voor schenking van bouwgrond

In Vlaanderen geldt tot eind 2019, onder bepaalde voorwaarden, een verlaagd schenkingstarief voor de schenking van een bouwgrond.

Voorwaarden voor het gunsttarief:

  • De schenking moet een perceel grond tot voorwerp hebben dat volgens de stedenbouwkundige voorschriften bestemd is voor woningbouw (de notaris moet dit ook uitdrukkelijk vermelden in de schenkingsakte);
  • de begiftigde moet zich engageren binnen de 5 jaar na het verlijden van de schenkingsakte de grond te bewonen en er zijn hoofdverblijfplaats van te maken. Er moet dus effectief sprake zijn van een bouw op de grond;
  • de maatregel is beperkt tot het Vlaams Gewest.
  • de schenker moet niet noodzakelijk al zijn rechten in de grond wegschenken (ook de schenking van bv. een onverdeelde helft is mogelijk aan gunsttarief).
  • De akte van schenking moet verleden worden in de periode van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2019.