Commandverklaring

Zowel bij een vrijwillige als bij een gerechtelijke openbare verkoop, heeft de uiteindelijke koper de mogelijkheid om een "command" (= lastgever) aan te stellen. Dit betekent dat hij verklaart niet voor zichzelf te hebben gekocht, maar voor een derde, die onbekend wenste te blijven bij de openbare biedingen.
Deze commandbenoeming gebeurt via een notariële akte, die moet verleden worden binnen de 5 dagen. De akte moet geregistreerd worden binnen de termijn van 15 dagen. Indien bij de commandverklaring ook de verklaring van afwezigheid van hoger bod zou zijn opgenomen, bedraagt de registratietermijn 2 maanden.

In het algemeen is het sterk aan te raden bij een openbare verkoop vooraf contact op te nemen met het kantoor van de notaris en navraag te doen omtrent:

  • de algemene voorwaarden;
  • de specifieke voorwaarden, eigen aan elke verkoop;
  • de juiste kosten: deze zijn samengesteld uit een forfaitair kostenpercentage vermeerderd met de bijzondere kosten, eigen aan iedere openbare verkoping;
  • de beschikbaarheid van het onroerend goed: vrij bij de akte of verhuurd.