Čím sa zaoberá notár ?

Notárske listiny

Hlavnou pracovnou náplňou notára je vyhotovovanie notárskych listín : notárskou listinou notár overuje uzatvorenú zmluvu, čo znamená, ?e zmluve dáva špecifickú právnu účinnosť - právoplatnosť a vykonateľnosť.

Vyhotovenie notárskej listiny je komplexnou zále?itosťou :

  • Notár najskôr v rámci konzultácie príjme a vypočuje si súkromné osoby, vyjadrí svoj názor na predlo?enú zále?itosť a navrhne jednotlivé mo?né riešenia. Potom orientuje zúčastnené strany v smere ich koncepcie, spoločne s nimi podrobí analýze občianske a daňové následky jednotlivých riešení a odhadne výdavky súvisiace s celým notárskym postupom ;
  • Notár zhroma?dí, na základe definitívneho rozhodnutia zúčastnených strán, všetky potrebné informácie a nevyhnutné administratívne údaje ;
  • Notár vypracuje koncepciu notárskej listiny a návrh zašle zúčastneným stranám ;
  • Notár vystaví notárske listiny, vysvetlí ich zúčastneným stranám, potvrdí ich doplňujúce prehlásenie a nechá ich stranami podpísať predtým ako ich podpíše osobne. Vystavením notárskych listín sa zaväzuje k plnej zodpovednosti ;
  • Notár dbá na vybavenie všetkých ďalších úradných formalít (podanie k registrácii notárskej listiny, atď.) ;
  • Notárske listiny uchováva vo svojom kabinete.

Vyhotovenie notárskej listiny je nevyhnutné pre vybavenie určitých právnych procedúr.
 

Súkromnoprávne dohody

Notárska listina nie je v?dy nevyhnutná. Mnohokrát notár, na ?iadosť zúčastnených strán, vyhotoví písomnosť, ktorú sám nepodpíše : napríklad be?nú zmluvu o zapo?ičaní peňazí medzi súkromnými osobami. V tomto prípade ide o súkromnoprávnu dohodu, ktorá neposkytuje rovnaké právne záruky ako notárska listina. Naproti tomu však tento úradný akt nie je podriadený rovnakým formalitám ako notárska listina a teda nie je vystavený výdavkom v rovnakej výške.

Likvidácia pozostalosti

Likvidácia pozostalosti je tradične zverená notárovi. Notár je tie? často konzultovaný pred spísaním testamentu. V prípade úmrtia sa notár spojí s dedičmi, poskytne im informácie tykajúce sa prijatia alebo odmietnutia pozostalosti, zaistí rozdelenie pozostalosti, dohliada na riadny prevod pozostalosti do vlastníctva dedičov a postará sa taktie? o ich daňové priznanie. Často sú notárovi zverené aj iné s tým súvisiace operácie, ako napríklad platby rôznych účtov, inkaso nájomného, predaj hnuteľného majetku, znalecké expertízy majetku, atď.

Konzultacie a poradenstvo

Notári mô?u poskytovať rady a udeľovať pokyny bez spísania notárskej listiny alebo zmluvy či dohody. Notár, ako odborník v oblasti rodinného práva, mô?e poskytovať odborné rady, ktoré prípadne vy?adujú nutné šetrenia podliehajúce honorárom.

Prvá konzultácia notára mô?e byť zdarma.