Kan ik mijn kinderen volledig onterven ?

5 maart 2018

Relaties tussen ouders en kinderen zijn niet altijd een evidente zaak. Sommige ouders horen hun kinderen haast iedere dag, anderen hebben maar weinig contact met hun kinderen. Ouders die een slechte verstandhouding hebben met een kind zouden zich de vraag kunnen stellen of ze hun kind kunnen onterven. Wat zegt de wet?

Ouders kunnen een kind niet volledig onterven. Tenminste: niet als het kind dat zelf niet wenst. We leggen dit even uit.

Mensen zijn niet vrij om onbeperkt te beschikken over hun vermogen. Met “beschikken” bedoelen we schenken of een legaat opstellen via een testament. Er is dus altijd een deel van het vermogen dat voorbehouden wordt aan de beschermde “reservataire” erfgenamen. Deze beschermde erfgenamen zijn de kinderen en de langstlevende echtgeno(o)t(e). Het deel dat de beschermde erfgenamen minimaal moeten ontvangen, noemen we de “reserve”. Het resterende deel mag je vrij gebruiken om te beschikken. Hoe groot het beschikbaar deel is, hangt vandaag nog af van het aantal kinderen dat je hebt. Vanaf 1 september 2018 mag iedereen beschikken over de helft van zijn vermogen, ongeacht het aantal kinderen.

Wat gebeurt er indien een ouder beslist om géén rekening te houden met de reserve van zijn kind? Dan kan het kind zich verzetten tegen de beschikking die hem benadeelt, en zijn reserve opeisen. Dit gebeurt aan de hand van een “vordering tot inkorting”. Het kind kan met andere woorden vragen dat de schenking of het legaat dat zijn erfdeel aantast, verrekend wordt zodat hij zijn minimaal deel kan ontvangen.

Het instellen van een vordering tot inkorting is echter niet verplicht. Een kind kan perfect beslissen om geen vordering tot inkorting in te stellen en de zaken hierbij te laten.

Vandaag kan een kind nog niet op voorhand afstand nemen van de “vordering tot inkorting”. Vanaf 1 september 2018 kan dat wél. Hiervoor zal de notaris een erfovereenkomst moeten opstellen in een authentieke akte. Deze erfovereenkomst zal de partijen de nodige rechtszekerheid geven, want aanvaarden dat zijn reserve aangetast kan worden, is een zwaarwichtige beslissing.

 

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat