Huurcontract voor je kot: let op de specifieke regels!

28 juli 2020

Ben je op zoek naar een kot in één van de Vlaamse studentensteden? Dan kan de verhuurder je niet eender welk huurcontract voorleggen. Voor de verhuur van studentenkamers gelden immers specifieke regels. Het verhuren van woningen is aan een hele reeks regels onderworpen. Dit zorgt voor een gezond evenwicht tussen de belangen van de verhuurder en die van de huurder. Voor de verhuur van studentenkamers gelden bovendien specifieke regels die de eigenaar niet met de voeten mag treden. Een overzicht.

In de huurprijs van een studentenkamer of –studio moeten alle kosten en lasten zijn opgenomen

Als de verhuurder een huurprijs vraagt van bijvoorbeeld 350 euro per maand, dan moeten alle kosten en lasten daarin zijn opgenomen. Dit om te vermijden dat je bij afloop van het huurcontract een hoge afrekening voorgeschoteld krijgt, met allerhande kosten en lasten die je niet had voorzien.

De verhuurder mag  een uitzondering maken voor het verbruik van water, energie, telecommunicatie en voor de eventuele belasting op tweede verblijven. In ons voorbeeld mag de kotbaas bovenop de maandelijkse huur van 350 euro dus wel nog kosten voor bijvoorbeeld elektriciteit aanrekenen.

De verhuurder mag slechts 2 maanden huur als waarborg vragen

De verhuurder mag geen drie of vier maanden huur als waarborg vragen. Twee maanden huur is het maximum. Als de waarborg bestaat uit een geldsom, dan moet je dat bedrag op een geblokkeerde rekening storten: een rekening op jouw naam of op naam van de eigenaar. De waarborg in cash overhandigen, mag niet. De huurwaarborg betaal je ten vroegste drie maanden voor het ingaan van de huur.

De kotbaas kan je in principe niet verhinderen om je kamer onder te verhuren aan een andere student als je een uitwisselingsprogramma volgt of een stage loopt

Een kotbaas weet logischerwijze graag wie er in zijn kamers of studio’s huist. Daarom is het niet toegestaan om je kot onder te verhuren of over te dragen aan een andere student. Daarvoor heb je de schriftelijke toestemming van de eigenaar nodig.

Die toelating is niet nodig als je, bijvoorbeeld in het kader van Erasmus,  een uitwisselingsprogramma volgt of stage loopt buiten je studentenstad.  Dan kan je de huur wel aan een andere student overdragen of onderverhuren zonder schriftelijke toelating van de kotbaas. Let wel: De kotbaas kan zich daartegen verzetten om gegronde redenen, bijvoorbeeld als de persoon aan wie je wil onderverhuren geen student is of geen middelen heeft om de huur te betalen. Bij onderverhuur – niet bij overdracht – blijf je ook mee aansprakelijk voor het nakomen van de huurverplichtingen.

Als student moet je de huur niet opzeggen tegen het einde van het contract

Als het huurcontract bepaalt dat de huur eindigt op 30 juni, dan moet je op voorhand geen brief naar de eigenaar sturen om de huur op te zeggen. De huur eindigt automatisch op 30 juni.  Het contract zal niet verlengd worden, zelfs als je vergeet op te zeggen.

Specifieke situaties waarin je de huur vroegtijdig kan opzeggen

Er zijn drie situaties waarin je het huurcontract vroegtijdig kan beëindigen. Bevind je je in één van de volgende situaties, dan moet je de huur wel  opzeggen via een aangetekende brief waarin je ook de reden opgeeft.

  • Je kan de huurovereenkomst opzeggen nog voor ze in werking is getreden. Als dat meer dan 3 maanden voor de aanvang van het huurcontract gebeurt, dan kan het kosteloos. Als je de huurovereenkomst minder dan 3 maanden voor de startdatum opzegt, moet je een opzegvergoeding van 2 maanden huur betalen.

  • Je kan de huur ook opzeggen als je de studies vroegtijdig stopzet. Dan moet je een opzeggingstermijn van twee maanden huur in acht nemen. Voeg bij je aangetekende brief ook een bewijsstuk van de onderwijsinstelling waaruit blijkt dat je je studies hebt stopgezet.

  • Tot slot kan je de huur voor de einddatum opzeggen als één van je ouders ( of een andere persoon die instaat voor je levensonderhoud) overlijdt. Ook dan moet je rekening houden met een opzeggingstermijn van 2 maanden huur en een bewijsstuk voorleggen.

Als student bent je niet verplicht om het contract zelf te tekenen

Ga je samen met je ouders op zoek naar een kot? Dan kunnen je ouders het contract tekenen. Ook dan zijn de specifieke regels voor studentenkamers van toepassing. 

Andere aandachtspunten

Opdat de regels voor studentenhuur van toepassing zouden zijn, mag je niet officieel op het adres van je kot gaan wonen. Je moet je hoofdverblijfplaats bij je ouders houden. Anders kan je deze regels voor de huur van een kot niet inroepen.

Naast deze specifieke regels voor studentenhuur, zijn er in de Vlaamse Wooncode  een aantal elementaire vereisten inzake gezondheid, veiligheid en kwaliteit opgenomen waaraan je kot moet voldoen. Zo moet er in elke studentenkamer een wastafel zijn met koud en warm water, moeten de kamers voldoende privacy bieden, moeten ze een minimale oppervlakte hebben enzovoort.  

Tegen eind dit jaar zou een nieuw technisch handboek verschijnen dat meer duidelijkheid moet scheppen over wat mag en niet mag.

 

 

 

Bron: Fednot