Het pas opgerichte Centraal Erfrechtregister bundelt info over nalatenschappen

1 maart 2018

Een overlijden is altijd een moeilijk moment, waarbij ook nog eens allerlei praktische zaken geregeld moeten worden.
Via het pas opgerichte Centraal Erfrechtregister (kortweg CER) kunnen vanaf 1 maart 2018 de metagegevens van belangrijke akten en attesten die betrekking hebben op de afwikkeling van de nalatenschap van een overleden persoon gemakkelijk teruggevonden worden.

Het gaat om akten en attesten van erfopvolging opgemaakt door een notaris, akten houdende een verklaring van verwerping en akten houdende een aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving, en de Europese erfrechtverklaringen.
De raadpleging van CER is gratis, zowel voor burgers als voor professionelen (advocaten, notarissen, …), en kan, in een eerste fase, worden aangevraagd via de Steundienst Databanken van Fednot, de Federatie van het Notariaat (via cer@fednot.be), die instaat voor het beheer van het CER.

Administratieve vereenvoudiging
Ook verklaringen i.v.m. het aanvaarden van een erfenis ‘onder voorrecht van boedelbeschrijving’ worden in CER opgenomen. Tot nu toe werden die verklaringen nog in papieren vorm bijgehouden door de griffies van de rechtbanken van eerste aanleg in het arrondissement waar de nalatenschap was opengevallen. Dat was niet gebruiks- en milieuvriendelijk, mensen moesten zich tot verschillende instanties richten en er was geen informatie aanwezig over andere documenten die met de nalatenschap te maken hadden. Dit is nu verleden tijd: CER geeft nu op eenvoudige wijze een volledig beeld over de betrokken partijen bij de afwikkeling van een nalatenschap. Het register vormt bovendien een centraal aanspreekpunt bij het zoeken naar informatie over de coördinaten van de betrokken notarissen.

Erfenis aanvaarden of niet?
Als erfgenaam kan je drie houdingen aannemen ten opzichte van een erfenis.
Je kan ten eerste kiezen om de nalatenschap zuiver te aanvaarden. Hiervoor moet je niets ondernemen; de aanvaarding van een nalatenschap kan stilzwijgend gebeuren. Je moet met andere woorden voorzichtig zijn met de handelingen die je stelt wanneer je erft. Haal je na het overlijden van een familielid zijn of haar woning leeg, dan zal men vermoeden dat je de erfenis aanvaardt, zelfs indien er in de erfenis schulden aanwezig zijn.
Voor de andere erfopties, namelijk de verwerping en de aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving, moet je een verklaring daartoe afleggen bij de notaris van je keuze. Deze verklaring wordt dan vermeld in CER.
Kan je met zekerheid zeggen dat er in de nalatenschap méér schulden dan inkomsten aanwezig zijn? Dan verwerp je best de nalatenschap. Dan erf je niets, maar dan ben je ook niet gehouden tot betaling van de schulden.
Ben je niet zeker van de omvang van de schulden in de nalatenschap, dan aanvaard je best de nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving. De notaris zal een inventaris opmaken van al het actief (inkomsten) en passief (schulden) van de nalatenschap. Zo weet je waar je aan toe bent. Bij een aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving kan je nooit tot meer gehouden worden dan de waarde van de activa die je erft. In het slechtste geval erf je dus gewoon niets.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat