Het erfrecht werd hervormd. Heeft dit een impact op mij en mijn gezin?

3 september 2018

Met de hervorming van het erfrecht werden de basisprincipes van ons erfrecht van onder het stof gehaald en onderworpen aan een heuse update. Kort samengevat rust de hervorming van het erfrecht op drie grote pijlers:

1. De wijziging van de omvang van de reserves (wettelijk beschermde erfdelen) voor de kinderen en de afschaffing van de ouderlijke reserve
Sinds 1 september 2018 kan iedereen over de helft van zijn vermogen beschikken. Met ‘beschikken’ bedoelen we schenken of legateren via een testament. Deze belangrijke wijziging staat synoniem voor méér vrijheid om te beslissen welk deel van zijn vermogen aan wie toekomt. Deze wijziging zal dus ongetwijfeld de nieuw samengestelde gezinnen aanspreken, evenals de mensen die iets willen nalaten aan andere personen dan hun kinderen. Mensen die al een testament hebben opgesteld, kunnen bij de notaris nagaan over deze wetswijziging een aanpassing van hun testament verantwoordt.

Ouders hebben geen recht meer op een voorbehouden deel. Zij hebben wel recht op een uitkering indien ze behoeftig zijn. Het erfrecht van de ouders speelt vooral in de situaties waarbij mensen geen kinderen hebben (kinderen hebben immers voorrang op de ouders als op erven aankomt). Het verdwijnen van de ouderlijke reserve betekent niet dat de ouders niet meer kunnen erven, het betekent wél dat erflaters meer vrijheid hebben om hun vermogen aan iemand anders na te laten, indien ze hun vermogen niet naar hun ouders willen laten gaan. Iemand zonder kinderen kan vandaag dus heel zijn vermogen wegschenken of nalaten aan eender wie, zonder zich in te laten met het erfrecht van zijn ouders. Vroeger was dat niet het geval.

2. De wijziging van de regels over de inkorting en de inbreng van schenkingen en legaten
Schenkingen en erfenissen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoe een schenking wordt ingebracht of ingekort en wat de waarde van een schenking is (De waarde van een schenking doorheen de jaren kan wijzigingen!) is van cruciaal belang om latere conflicten tussen erfgenamen te vermijden. De hervorming verlaat het principe dat schenkingen “in natura” moeten worden ingebracht of ingekort, wat de begiftigden meer zekerheid geeft. Ze kunnen hun goed immers behouden, maar er gebeurt of verrekening; het goed moet niet langer “in natura” terugkeren naar de nalatenschap. Mensen die reeds hebben geschonken doen er goed aan om een bezoek te brengen bij de notaris. Tot en met 1 september 2019 kan de notaris een akte van behoud opstellen om de oude erfregels toch van toepassing te laten op de reeds verrichte schenkingen.

Wil je weten wat een “inbreng” of een “inkorting” precies is? Klik dan hier  en hier

3. De mogelijkheid om in bepaalde gevallen punctuele- of globale familiale erfovereenkomsten op te stellen.
Ouders kunnen met hun kinderen nagaan of de verkregen voordelen die ze tijdens hun leven hebben kunnen genieten (zoals dure studies, het helpen met verbouwingen aan een huis, de zorg voor de kleinkinderen) evenwichtig zijn ten opzichte van elkaar. De zogenaamde ‘globale erfovereenkomsten’ tussen gezinnen geven een kans om in alle transparantie de tellers weer op nul te plaatsen tussen de broers en zussen eenmaal de nalatenschap openvalt. Ook personen individueel kunnen aan de hand van ‘punctuele overeenkomsten’ bepaalde beslissingen nemen over de waarde van een schenking of hun reserve.

Bron: Fednot