Een appartement kopen: wat is het reglement van interne orde?

24 december 2018

Indien eigenaars van appartementen in één adem de woorden ‘document’ en ‘appartement’ horen, denken ze heel vaak op de eerste plaats aan de statuten. Ontegensprekelijk zijn de statuten van het appartement (zijnde de basisakte en het reglement van mede-eigendom) heel belangrijke documenten, maar het ‘reglement van interne orde’ dat tot 1 januari 2019 nog facultatief is, zal naar de toekomst toe aan belang winnen.

Wat is een ‘reglement van interne orde’ precies? Tot 1 januari 2019 zou je het reglement van interne orde kunnen omschrijven als de verzameling van leefregels, woonregels of orderegels over het gebruik van de privatieve- en gemeenschappelijke delen van de bewoners. In het reglement van orde vindt men ook regels en afspraken terug met betrekking tot bv. geluidsoverlast, geurhinder, het niet plaatsen van vuilnis in de gemeenschappelijke gang, het mogen bijhouden van huisdieren, het uur waarop deuren worden gesloten… Dit document is dus niet alleen van belang voor de eigenaars van de appartementen, maar ook voor hun huurders.

De hervorming van het appartementsrecht vergroot het belang van dit document. Vanaf 1 januari 2019 zal dit document bovendien niet meer facultatief, maar verplicht zijn in iedere appartementsmede-eigendom. Belangrijke regels over de algemene vergadering van mede-eigenaars (die de cruciale momenten vormen om beslissingen te nemen over de mede-eigendom) en de syndicus worden immers uit de statuten gehaald. Het gaat meer bepaald over bepalingen die betrekking hebben op de periode waarin de algemene vergadering samenkomt, de manier van bijeenroeping, en de werkwijze en bevoegdheden. Daarnaast zal het reglement van interne orde ook de benoeming van de syndicus, zijn bevoegdheden, de duur van zijn mandaat en de regels over een hernieuwing of opzegging van zijn mandaat regelen.

 De statuten worden dus afgeslankt, en het reglement van interne orde is niet langer meer een vrijblijvend document. Wel zal dit verplicht document onderhands opgesteld worden, waardoor bepaalde regels over de algemene vergadering en de syndicus gemakkelijker en minder omslachtig gewijzigd zullen kunnen worden. Een tussenkomst van de notaris zal niet nodig zijn om wijzigingen aan te brengen aan het reglement van interne orde.

Bron: Fednot