pm

Officiële persmededeling

Bankrekeningen niet langer geblokkeerd na een overlijden: er kan tot 5.000 euro worden afgehaald.

27 augustus 2009

Vanaf 31 augustus 2009 kunnen echtgenoten en wettelijk samenwonenden na het overlijden van hun partner over de helft van wat er op bankrekeningen staat beschikken. Hierbij wordt een maximumbedrag van 5.000 euro voorzien. Het geld kan dienen voor dagdagelijkse uitgaven. Bankrekeningen worden dus niet langer geblokkeerd bij een overlijden. Notarissen roepen wel op tot de nodige voorzichtigheid. Het opgelegde maximumbedrag mag niet worden overschreden. Wie dat wel doet, krijgt sancties opgelegd.

Toch opgelet voor sancties!


Het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek der successierechten werden gewijzigd door de wet van 28 juni 2009.*

 

Vanaf 31 augustus van kracht
Bij een overlijden zullen echtgenoten en wettelijk samenwonenden een bedrag kunnen aanwenden voor dagdagelijkse uitgaven. De wet treedt op 31 augustus in werking en geldt dus voor overlijdens vanaf die dag. Het bedrag kan als een voorschot worden beschouwd bij de vereffening-verdeling van de huwgemeenschap, onverdeeldheid of nalatenschap.

Leefloon voor langstlevende partner
Bart van Opstal, voorzitter van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN) : « In onze samenleving is het niet langer denkbaar dat mensen geen geld zouden hebben om hun boodschappen te doen of om rekeningen te betalen, vanwege het feit dat bankrekeningen geblokkeerd worden bij het overlijden van hun partner. De langstlevende zal vanaf nu een soort leefloon krijgen. »

Toch voorzichtig zijn
De notarissen roepen toch op tot de nodige voorzichtigheid. Wanneer het geld van de bankrekening wordt gehaald, mag men niet meer dan de helft afhalen van wat er op rekeningen staat. Bovendien mag het maximumbedrag van 5.000 euro niet overschreden worden. Het geld mag zonder een attest of een akte van erfopvolging worden afgehaald. De bank zal burgers niet kunnen waarschuwen als zij het maximumbedrag zouden overschrijden. De notaris zal een eventuele overschrijding pas kunnen vaststellen bij de verdeling van de erfenis en op dat ogenblik is het reeds te laat.

Sancties
« De 5.000 euro kan wel in kleine stukjes afgehaald worden, ook bij meer dan één bank. Maar het maximumbedrag overschrijden (of meer dan de helft afhalen van wat er op de rekeningen staat), is niet aan te raden, vermits er sancties aan verbonden worden », zegt KFBN-voorzitter Bart van Opstal.
De langstlevende verliest zijn rechten op de som die boven het maximumbedrag is afgehaald en zal deze moeten terugbetalen aan de andere erfgenamen. Bovendien kan hij of zij de nalatenschap niet meer verwerpen of aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Hij of zij wordt automatisch erfgenaam. Eventuele schulden van de overledene worden dus ook overgeërfd.

* Voluit heet de wet : de wet van 28 juni 2009 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek der successierechten wat betreft de bevrijdende betaling bij een erfenis en de terbeschikkingstelling van een bepaald bedrag aan de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende. Publicatie in het Belgisch Staatsblad van 21 augustus 2009 en inwerkingtreding op de 10de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, nl. op 31 augustus 2009.

Op dit ogenblik telt België 1.404 notarissen, actief in 1.198 notariskantoren, waaronder 201 associaties die samen 428 notarissen groeperen. Elk jaar gaan er meer dan 2,5 miljoen cliënten bij de notaris langs voor advies en het verlijden van akten. In 2008 hebben de notarissen 854.912 akten verleden en voor meer dan 3,5 miljard euro aan registratierechten geïnd ten bate van de Staat.

 

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

Auteur: B. Azare