23

Wat zijn de voordelen van een geschreven huurovereenkomst?

Een huurovereenkomst komt tot stand van zodra verhuurder en huurder overeengekomen zijn om een bepaald eigendom ter beschikking te stellen van de huurder, die hiervoor aan de verhuurder een bepaalde prijs moet betalen.

Bij woninghuur moet de overeenkomst verplicht schriftelijk gebeuren. Bij andere regimes kan een overeenkomst mondeling gebeuren. maar biedt een schriftelijke overeenkomst toch meer ekerheid voor de partijen.

Merk op dat "oude" mondelinge woninghuurovereenkomsten nog geldig zijn, maar beide partijen kunnen eisen dat deze in een schriftelijke overeenkomst wordt omgezet.

Elke geschreven huurovereenkomst moet geregistreerd worden. Het registratierecht beloopt, in principe, 2 per duizend op de totale huurprijs voor de ganse overeengekomen duur van de huur en verhoogd met de lasten opgelegd aan de huurder. Registratie versterkt als het ware nog meer de overeenkomst. 
Het maakt de overeenkomst "tegenstelbaar" aan derden.

Zo is er bijvoorbeeld verschuldigd aan registratierechten voor een achttienjarige handelshuur van 1.000 euro/maand:

(1000 X 12 maand X 18 jaar) X 2/1.000 = € 4.320.

Het huurcontract voor een onroerend goed dat uitsluitend bestemd is tot huisvesting wordt kosteloos geregistreerd.

De wet op de verhuur van een woning als hoofdverblijfplaats heeft dwingende rechtsregels uitgevaardigd over de manier van indexeren en het beveiligen van de huurwaarborg. Hiervan kan niet afgeweken worden en indien dit toch gebeurt, kan de door de wet beschermde partij deze afwijking gewoon negeren.

Bij woninghuur is er geen indexatie mogelijk bij mondelinge overeenkomsten. Voor geschreven contracten is de indexatie toegelaten wanneer het contract dit niet uitdrukkelijk uitsluit. Indexatie kan één maal per jaar gebeuren.

Wanneer een huurovereenkomst bij een notariële akte werd vastgesteld, geniet zij van het uitvoerbaar karakter van dergelijke akte. Bij wanbetaling door de huurder kan de verhuurder, zonder een vonnis te moeten afwachten, onmiddellijk beslag leggen op het loon van de huurder indien dat in de overeenkomst voorzien was, of zijn goederen doen verkopen.

Opdat een geschreven overeenkomst voor een langere duur dan 9 jaar tegenstelbaar zou zijn aan anderen dan de ondertekenaars is een notariële akte verplicht.