28

Samenwonen en huren: wat zijn je rechten en plichten in verband met de gezinswoning als feitelijk of wettelijk samenwonend bent ?

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de huurovereenkomst voor de gezinswoning getekend door een van de samenwoners en de huurovereenkomst getekend door beide samenwoners.

DE HUUROVEREENKOMST IS ONDERTEKEND DOOR BEIDE SAMENWONENDEN

Feitelijk samenwonenden

Beide samenwonenden mogen de woning gebruiken.

In principe betalen ze ook elk slechts de helft van de huur, tenzij de huurovereenkomst voorziet dat ze beiden hoofdelijk verantwoordelijk zijn, waardoor ze beiden kunnen worden aangesproken voor de volledige huurprijs.

In geval van onenigheid tussen beiden is de vrederechter onbevoegd en moeten er dringende en voorlopige maatregelen worden gevraagd aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg.

Wettelijke samenwonenden

Wettelijk samenwonenden genieten dezelfde bescherming als echtgenoten : opzegging moet door en aan beide samenwonenden worden gedaan en de vrederechter is bevoegd voor het nemen van dringende en voorlopige maatregelen bij geschillen tussen beiden.

Anderzijds is achterstallige huur ook voor beiden verschuldigd voor de totaliteit (en niet elk voor de helft)

Ingeval de samenwonenden uit elkaar gaan, is het aan te raden de huurovereenkomst te wijzigen in samenspraak met de verhuurder, zodat diegene die vertrekt niet meer kan worden aangesproken voor eventuele achterstallige huur.

DE HUUROVEREENKOMST IS ONDERTEKEND DOOR EEN VAN DE SAMENWONENDEN

Feitelijk samenwonenden

Enkel de partner die het contract heeft ondertekend, is gebonden. Hij is alleen verantwoordelijk voor de betaling van de huurprijs, hij kan alleen de huur opzeggen zonder instemming van de anderen. Ingeval van zijn overlijden heeft de inwonende partner geen aanspraak op de woning: de huiseigenaar kan de huurovereenkomst opzeggen. De andere partner heeft dus geen enkel recht, doch ook geen enkele plicht.

Wettelijk samenwonenden

Louter door het feit van de samenwoning, wordt de andere partner van rechtswege medehuurder en is hij dus mee verantwoordelijk voor de betaling van de totale huurprijs.

De bescherming van de gezinswoning vervalt echter automatisch bij het einde van de wettelijke samenwoning zodat de inwonende partner vanaf dat ogenblik niet meer verantwoordelijk is voor de betaling van de huur .