12

Kan ik in een testament ook bepaalde wensen opnemen die niets te maken hebben met mijn vermogen?

Wie testament zegt, denkt automatisch aan legaten. Toch kan een testament meer zijn dan een document waarin je “iets nalaat”. In een testament kan je ook extra-partrimoniale wensen opnemen. Laatste wilsbeschikkingen die dus op zich niets met het vermogen te maken hebben.

Een eerste wens kan betrekking hebben op de voogdij over een kind. Er zijn verschillende manieren om dit te regelen. De ouder(s) kunnen een verklaring afleggen voor de notaris of de vrederechter, maar de ouder die het laatst het ouderlijk gezag heeft uitgeoefend, kan ook een voogd aanduiden via een testament.

In principe kan je in een testament ook beschikkingen opnemen met betrekking tot de lijkbezorging. Iedere persoon mag immers kiezen wat er met zijn stoffelijk overschot gebeurt (begraven of cremeren). Nabestaanden zijn verplicht om de laatste wensen te eerbiedigen, indien ze er kennis van hebben. Hier moet wel een kantmelding gemaakt worden; Vaak worden testamenten immers behandeld na de begrafenis van de overledene, zodat zijn wensen soms “te laat” ter kennis komen. Het valt dus aan te raden om naar de gemeente te gaan voor deze beschikkingen. Zo kunnen nabestaanden korter op de bal spelen, en vlugger kennis krijgen van de laatste wensen met betrekking tot de lijkbezorging.

In een testament kan je vervolgens uitdrukkelijk bepalen dat je akkoord gaat om na je overlijden orgaandonor te zijn. De regel is immers dat iedere persoon na zijn overlijden een donor is, tenzij er bij leven uitdrukkelijk verzet is aangetekend. Opnieuw geldt de bovenstaande opmerking: Een mededeling aan de gemeente zal vaak efficiënter zijn dan het opnemen in een testament.

Een tweede mogelijkheid is dat de nabestaanden (echtgeno(o)te, kinderen en ouders) zelf deze wens tot verzet meedelen aan de arts van de overledene. De nabestaanden kunnen echter geen verzet doen tegen orgaanverwijdering als de overledene uitdrukkelijk heeft meegedeeld hiermee akkoord te gaan. In die zin kan een bepaling hierover in een testament discussie vermijden. Nabestaanden kunnen dan een (mogelijke) orgaanverwijdering niet verhinderen.

Je kan je in een testament ook bepalen wat jouw wensen zijn met betrekking tot de uitvaartplechtigheid.