1

Hoe verloopt een echtscheiding door onderlinge toestemming?

Hoe een echtscheiding verloopt en hoe lang een echtscheiding duurt, hangt af van de gekozen procedure. Scheiden kan je immers op twee manieren doen: via een EOT (echtscheiding door onderlinge toestemming of door een EOO (echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting).

Bij een echtscheiding door onderlinge toestemming zijn de ex-partners in staat om afspraken te maken over alle belangrijke punten van hun echtscheiding: verblijf van de kinderen, onderhoud, verdeling van de goederen, lot van de woning… Al deze afspraken worden in een voorafgaande overeenkomst gegoten.  

De procedure verloop in drie grote stappen:

  • 1. De huwelijkspartners maken afspraken over belangrijke punten en sluiten voorafgaandelijke overeenkomsten

In de regelingsakte maken de ex-partners verplicht een overeenkomst over de belangrijke familiale en materiële aangelegenheden. Het verzoek tot echtscheiding wordt ingeleid bij verzoekschrift. Het wordt ondertekend door beide echtgenoten of door een notaris of door een advocaat. Bij het verzoekschrift horen een aantal documenten, zoals de regelingsakte (de echtscheidingsovereenkomst die de partners hebben opgesteld), de eventuele boedelbeschrijving (de inventaris van alle goederen) een uittreksel uit de huwelijksakte, een uittreksel uit de akte van geboorte van de echtgenoten en de kinderen.

  • 2. De rechter controleert of de inhoud van de echtscheidingsovereenkomst voldoet aan de wettelijke vormvoorschriften.

De wettelijkheid van de overeenkomst wordt getoetst. De rechter kan de kinderen horen, die in staat zijn een eigen mening te uiten. De belangen van de kinderen primeren altijd. De rechter kan voorstellen om de overeenkomsten over de kinderen te schrappen of te wijzigen.

  • 3. De rechter spreekt de echtscheiding uit

Aangezien de partners bij deze procedure in staat zijn om zelf alle afspraken te maken, kan zo’n procedure meestal vlot verlopen. Komen de ex-partners tot een akkoord over alle punten, dan kan de procedure volledig schriftelijk gebeuren. De rechtbank kan de partijen wel oproepen om persoonlijk te verschijnen als ze van oordeel is dat de getroffen regeling in strijd met de belangen van minderjarige kinderen. Als de rechter een verschijning beveelt, verschijnen de partijen binnen de maand na het neerleggen van het verzoekschrift voor de rechtbank om hun wil om  te scheiden te bevestigen.