Nieuw in Huwen en samenwonen

18 april 2016

Eigen geld storten op de gemeenschappelijke rekening?

In een huwelijk is het niet ondenkbeeldig dat echtgenoten verschillende rekeningen openen. De echtgenoten kunnen elk hun eigen rekening gebruiken en daarnaast een “gemeenschappelijke” rekening bezitten die op naam van beiden geopend is. Het klinkt vanzelfsprekend dat de tegoeden op een rekening toebehoren aan de titularis van die rekening. Toch is dat bij getrouwde koppels niet automatisch het geval…

Getrouwd onder het wettelijk stelsel?
We onderscheiden hoofdzakelijk drie huwelijksstelsels: het stelsel van de algehele gemeenschap, het stelsel van scheiding van goederen en het wettelijk stelsel. Dat laatste stelsel is van toepassing als de echtgenoten geen huwelijkscontract hebben afgesloten. Alle gehuwden zijn dus onderworpen aan een stelsel, zelfs als ze niets geregeld hebben.

Het wettelijk stelsel bestaat uit drie vermogens: de twee eigen vermogens van de respectievelijke echtgenoten en een gemeenschappelijk vermogen. Alles wat na het huwelijk ten bezwarende titel wordt verworven én alle inkomsten van het koppel behoren in principe tot dat gemeenschappelijk vermogen. Dit betekent dat het loon dat op een rekening op eigen naam wordt gestort, in principe toch behoort tot het gemeenschappelijk vermogen. Datzelfde geldt ook voor goederen die aangekocht worden door één van de echtgenoten. Het tijdens het huwelijk verworven goed zal gemeenschappelijk zijn, zelfs al werd de factuur opgesteld op naam van één van de echtgenoten.

De eigen bezittingen van de echtgenoten van vóór het huwelijk en de schenkingen en de erfenissen die aan één echtgenoot toekomen tijdens het huwelijk zijn daarentegen eigen aan een persoon. Zij komen dus in principe in het eigen vermogen terecht. Daar hoort echter wel een belangrijke kanttekening bij…

Schenkingen en erfenissen
Hoe simpel de regel bij het wettelijk stelsel ook lijkt (twee eigen vermogens en één gemeenschappelijk vermogen), toch kan het in de praktijk voor moeilijkheden zorgen wanneer de echtgenoten uit elkaar gaan. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een echtgenoot een schenking of erfenis ontvangt en zonder echt na te denken of gemakshalve de gelden stort op de gemeenschappelijke rekening of op een eigen rekening waarop nog andere, gemeenschappelijke, gelden (bijvoorbeeld het loon van deze echtgenoot) terecht komen.

Door “eigen” gelden op deze manier te storten neemt die echtgenoot in zekere zin een risico. Doordat alles in “één pot” komt, kan de herkomst van het geld achteraf moeilijk bepaald worden. Het geld uit de schenking of erfenis is niet meer identificeerbaar of aanwijsbaar want het is “vermengd” met het gemeenschappelijk geld op de -rekening. Er bestaat bijgevolg een zeker risico dat de partner die geërfd heeft of een schenking heeft gekregen zijn geld niet meer kan terugvorderen wanneer het huwelijk op de klippen loopt.

Wat raadt de notaris aan?
De notaris zal je aanraden om de verkregen tegoeden uit een erfenis of een schenking te storten op een eigen rekening, waar geen andere gemeenschappelijke gelden op terechtkomen. Zo zal er geen vermenging met de gemeenschappelijke gelden kunnen plaatsvinden. Dit is de veiligste oplossing.

Het valt af te raden de gelden te storten op een gemeenschappelijke rekening (of zelfs op een eigen rekening waarop nog andere, gemeenschappelijke, gelden terecht komen), zelfs als het slechts een tijdelijke maatregel is “in afwachting van”.

Merk op dat de vruchten, inkomsten en interesten uit eigen goederen wél behoren tot het gemeenschappelijk vermogen. Brengt het kapitaal van een schenking of erfenis bepaalde interesten op, dan zullen deze gemeenschappelijk zijn, zelfs als het kapitaal op een eigen rekening stond.

Gehuwde koppels die geen huwelijkscontract hebben afgesloten vallen automatisch onder het wettelijk huwelijksvermogensstelsel. De echtgenoten hebben elk nog een eigen vermogen, maar daarnaast bestaat er een gemeenschappelijk vermogen waar al de inkomsten en de goederen verworven tijdens het huwelijk toe behoren. Schenkingen en erfenissen behoren tot het eigen vermogen, maar voorzichtigheid is toch geboden. Het valt aan te raden om gelden afkomstig van schenkingen of erfenissen te storten op een aparte en eigen rekening zodat er geen “vermenging” kan plaatsvinden.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat