Wie kan ontvangen?

Bekwaamheid van de begiftigde

Ook de begiftigde moet juridisch bekwaam zijn om te ontvangen. Schenken aan een minderjarige is mogelijk. Of het in alle omstandigheden opportuun is dit te doen, is uiteraard een andere zaak. Een minderjarige is handelingsonbekwaam. Dit heeft als gevolg dat iemand anders in zijn plaats de schenking zal moeten aanvaarden. Gebeurt de schenking door de beide ouders samen, dan kunnen de grootouders in naam van de minderjarige aanvaarden. Gebeurt de schenking door slechts één van de ouders dan kan de andere ouder de schenking voor rekening van het minderjarig kind aanvaarden. Gebeurt de schenking door een derde (en zijn beide ouders van de minderjarige of een van hen nog in leven) dan kan een van de ouders namens het kind de schenking aanvaarden. Gebeurt de schenking door een derde en zijn de beide ouders van het minderjarig kind overleden, dan ontfermt een voogd zich over de minderjarige en moet de voogd de machtiging van de rechtbank ontvangen om namens de minderjarige de schenking te aanvaarden.

Het gebeurt dat een meerderjarig persoon onder een bijzonder juridisch beschermingsstatuut is geplaatst, omdat hij of zij bijvoorbeeld een zware mentale achterstand heeft. Ook dan moeten vaak bijzondere regels in acht genomen worden om aan dergelijke personen schenkingen te kunnen doen.

Ook bij een schenking aan bepaalde rechtspersonen zijn soms bijkomende formaliteiten noodzakelijk. Iedere schenking – uitgezonderd handgiften – waarvan de waarde € 100.000 overstijgt en die gedaan wordt in het voordeel van een VZW of een stichting, vereist de machtiging van de minister van Justitie.