Opzegging door de pachter

De wet voorziet eigenlijk drie verschillende tijdstippen waarop opzegging door de verpachter kan gebeuren, en dit naargelang het motief of de aard van het goed.

Op ieder ogenblik

  • Voor gronden die, wegens hun ligging ten tijde van het aangaan van de pachtovereenkomst, zonder dat er wegenwerken worden uitgevoerd, beschouwd worden als bouw- of industriegrond, en als dusdanig in een schriftelijke pachtovereenkomst staan vermeld.
  • Voor gronden die, op het ogenblik van de opzegging, zonder dat er vooraf wegenwerken uitgevoerd worden, als bouwgrond moeten worden beschouwd.
  • Voor grond die bij het woonhuis van de verpachter aansluit, niet groter is dan 20 are en zal worden aangewend voor gezinsdoeleinden.
  • In alle voormelde gevallen is de opzeggingstermijn minstens 3 maand en dient de grond nadien te worden aangewend respectievelijk als bouwgrond, industrieterrein of tuin.

Bij het verstrijken van elke pachtperiode

De voornaamste redenen zijn:

  • persoonlijke en werkelijke bedrijfsmatige exploitatie gedurende minimum 9 jaar (vooropzeggingstermijn min. 2 – max. 4 jaar). Met “persoonlijk” wordt bedoeld niet alleen zelf maar ook bv. door de afstammelingen;
  • waardevermindering van het goed door slecht onderhoud of ernstige nalatigheid vanwege de pachter;
  • andere redenen van opzegging zijn: samenvoeging van percelen, ruil van percelen, verdeling van een verpacht bedrijf, grondige wijzigingen in de samenstelling van het gezin van de pachter, zware beledigingen en veroordelingen.

Op ieder ogenblik vanaf de derde pachtperiode

Persoonlijke bedrijfsmatige exploitatie (vooropzeg: min. 3 – max. 4 jaar).

Hoe kan je opzeggen?

De opzegging bij aangetekend schrijven moet, op straffe van nietigheid, de juiste redenen opgeven. Ook moet daarin worden vermeld dat de verpachter, de geldigverklaring van de opzegging voor de vrederechter zal vorderen, indien de pachter hem binnen 30 dagen na verzending van de opzegging geen schriftelijke instemming heeft betekend.

 
 

Bijzondere regeling: de gepensioneerde pachter

De opzegging aan een gepensioneerde pachter zonder opvolgers, en dit voor eigen gebruik of om het goed te verpachten of te vervreemden aan een leefbaar bedrijf of aan een bedrijf dat het voorwerp uitmaakt van een ontwikkelingsplan.