Nieuw in Kopen, huren & lenen

8 juni 2015

Vergeet de stookolie tank niet!

Wie een huis verkoopt dat verwarmd wordt door een stookolie (mazout)tank zal moeten nagaan of zijn stookolietank in goede staat is. Dit is gemakkelijk af te leiden uit enerzijds een attest en anderzijds de rode, oranje of groene “dop” aangebracht op de tank. De goedkeuring van de stookolietank is een noodzakelijke maatregel om bodemverontreiniging te voorkomen.

Wanneer moet er een controle plaatsvinden?
Elke stookolietank dient na de plaatsing, maar vóór de ingebruikname gecontroleerd te worden. Dit gebeurt door een erkende technicus die een certificaat zal opstellen. Dit certificaat is het bewijs dat de stookolietank voldoet aan de technische vereisten. Het vermeldt de naam en het erkenningsnummer van de technicus, de datum van de controle en de uiterste datum waarop de volgende (periodieke) controle dient plaats te vinden. Afhankelijk van het resultaat krijgt de stookolietank een groene, een oranje of een rode merkplaat (“dop”). Een groene dop betekent dat de stookolietank is goedgekeurd. Een oranje dop geeft aan dat de stookolietank nog zes maanden gebruikt kan worden. De stookolietank voldoet dan niet aan de wettelijke verplichtingen, maar kan geen aanleiding geven tot verontreiniging. Na die periode moet hij wel worden gekeurd en hersteld. Een rode dop, ten slotte, betekent dat de stookolietank onmiddellijk leeggemaakt moet worden. Je zit dan immers met een gebrek meestal een lek, dat wél verontreiniging kan veroorzaken.

Of er eveneens periodieke controles moeten gebeuren verschilt naargelang de stookolietank bovengronds of ondergronds is geplaatst. Let wel, stookolietanks die zich in kelders bevinden, worden ook als bovengrondse stookolietanks beschouwd. Bovengrondse stookolietanks moeten niet meer periodiek gecontroleerd worden. Enkel als de stookolietank geïnstalleerd werd vóór 1 maart 2009 dient er nog een periodieke controle te gebeuren. Ondergrondse stookolietanks moeten om de vijf jaar gecontroleerd/nagekeken worden.

Wat bij verkoop van een huis?
Ook bij de verkoop van een huis zal de stookolietank niet uit het oog verloren worden. Een stookolietank zonder merkplaat (en zonder certificaat) geldt als een niet-gereglementeerde stookolietank. Strikt gezien vermeldt de wet niet dat er een certificaat aanwezig moet zijn bij de verkoop, maar het is toch sterk aan te raden dit te voorzien. De overdracht van een niet-gekeurde stookolietank kan immers aanleiding geven tot grote kosten.

Wil je vervelende discussies over de stookolietank vermijden bij de verkoop? Er zijn oplossingen die toch wat zekerheid bieden. De notaris kan bijvoorbeeld een opschortende voorwaarde opnemen in de verkoopovereenkomst. Hierdoor zal de koop slechts definitief worden op het moment dat de stookolietank in orde is. Indien hierover niets in de overeenkomst bepaald is, dan zou de koper mogelijks zelf de kosten moeten betalen. Je koopt immers een onroerend goed in de staat waarin het zich bevindt…

Wat met een verouderde of niet gebruikte stookolietank?
Het kan zijn dat er een ongebruikte stookolietank aanwezig is in de woning. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de eigenaars kiezen om met gas verwarmen. Zo’n stookolietank mag niet zomaar aan zijn lot overgelaten worden. Bij een lek zou er wel eens vervuiling kunnen ontstaan die gepaard zou kunnen gaan met hoge kosten.

Wat er precies moet gebeuren verschilt opnieuw naargelang de stookolietank onder-of bovengronds geplaatst is. Een bovengrondse stookolietank moet leeggemaakt worden. Een ondergrondse moet niet enkel leeggemaakt, maar ook verwijderd worden. Kan de tank niet verwijderd worden, dan zal een erkende technicus de tank opvullen met zand, schuim of ander inert materiaal. Er zal steeds een certificaat afgeleverd worden om aan te tonen dat de tank werd opgevuld volgens de regels van het vak.

Bij een verkoop is het raadzaam de staat van de stookolietank na te gaan. Sommige stookolietanks moeten periodiek gecontroleerd worden. Een niet goedgekeurde tank kan grote kosten meebrengen voor partijen. Een ongebruikte tank kan zelf voor een ernstige bodemverontreiniging zorgen, en moet dus verwijderd, geledigd of opgevuld worden. Doe dit nooit zelf, maar neem daarvoor contact op met een erkende technicus.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat