Verzaking aan het recht van natrekking

Aangezien het recht van natrekking een vermoeden is, kan er afstand van gedaan worden, door de eigenaar(s), in wiens voordeel het speelt. Dat noemt men dan verzaking.

Voorbeeld: Een enig kind wenst te bouwen op een perceel grond dat toebehoort aan zijn ouders. Anderzijds wensen de ouders het risico niet te lopen dat de zoon wegens zijn jonge leeftijd in een onbezonnen bui de grond en de woning zou verkopen. Door de verzaking aan het recht van natrekking blijven zij dan eigenaar van de grond en de zoon wordt eigenaar van de woning. Bij het overlijden van de ouders zal de zoon dan in de regel de grond erven en eigenaar worden van de totaliteit.

Het verzaken aan het recht van natrekking op een onroerend goed houdt eigenlijk een vestiging van een recht van opstal in en moet gebeuren bij notariële akte.