Voorbeeld 1

Het OCMW van een stad bezit bouwgronden. Zij verleent een recht van erfpacht voor 80 jaar aan een sportleraar, die er een ontspanningscentrum op laat bouwen. Jaarlijks betaalt de erfpachter een vergoeding (pacht) van € 5.000 aan het OCMW. Na 80 jaar wordt het OCMW dan ook eigenaar van het ontspanningscentrum, gebeurlijk tegen de afgesproken vergoeding.

Voorbeeld 2

Een man erft een historisch waardevolle molen. Hij kan de onderhoudskosten voor de instandhouding ervan niet dragen. Hij komt met de gemeente, waar de molen gelegen is, overeen een recht van erfpacht voor 40 jaar toe te staan, mits vergoeding van jaarlijks € 1 pacht. De gemeente krijgt de verplichting opgelegd de molen in zijn oorspronkelijke staat te onderhouden en krijgt het recht de molen uit te baten voor toeristische doeleinden.
Na 40 jaar is de gerenoveerde molen terug eigendom van de eigenaar.