Beëindigen van de erfpacht

Op het einde van de erfpacht verliest de erfpachter het genot van het in erfpacht gegeven onroerend goed en gaat het eigendomsrecht van de gebouwen die hij heeft opgericht en de beplantingen die hij heeft laten aanbrengen over naar de eigenaar. Er is hiervoor geen vergoeding verschuldigd tenzij de partijen anders overeenkomen.

In de erfpachtovereenkomst hebben de eigenaar en de erfpachter steeds de mogelijkheid een andere regeling, dan deze bepaald door de wet, aan te nemen.