Wet op de erfregeling inzake landbouwbedrijven

Als een nalatenschap voor het geheel of voor een deel een landbouwbedrijf omvat, heeft iedere erfgenaam in rechte nederdalende lijn, volgens een wettelijk vastgestelde rangorde, recht op overname van dat landbouwbedrijf, op schatting, en dit zowel van de roerende als van de onroerende goederen die tot dat bedrijf behoren.

De overnemer is verplicht de overgenomen onroerende goederen binnen zes maanden en gedurende tien jaar na datum van de akte zelf of in de persoon van zijn echtgenoot of van zijn afstammelingen te exploiteren, tenzij de vrederechter hiervan opheffing verleent.

Behoudens een ernstige reden die door de vrederechter als geldig is erkend, kan de overnemer gedurende een periode van tien jaar vanaf de datum van de akte de overgenomen onroerende goederen niet vervreemden.

Bij overtreding van deze verplichtingen is een schadevergoeding van 35% verschuldigd aan de overige erfgenamen.
Wanneer de toepassingsvoorwaarden van deze wet vervuld zijn, is de wet tot overname van de kleine nalatenschappen niet van toepassing.