Overdracht van huur en onderhuur

Het principe is dat huuroverdracht en onderhuur toegelaten zijn, tenzij de overeenkomst anders bepaalt.

 

Wettelijke beperking: logischerwijze mag een huurder die het gehuurde goed niet tot zijn hoofdverblijfplaats bestemt, zijn huurovereenkomst niet overdragen en ook niet onderverhuren aan een persoon die het goed wel tot zijn hoofdverblijfplaats zou bestemmen.

 

Uitzondering op deze regel: een gemeente, een OCMW, een vzw of een instelling van openbaar nut en een vennootschap met een sociaal oogmerk, kunnen een pand wel onderverhuren aan natuurlijke personen die minder gegoed zijn of die zich in een behartenswaardige sociale situatie bevinden. De hoofdverhuurder moet dan wel zijn instemming hebben gegeven.