VLAAMSE SCHENKINGSRECHTEN - TIJDELIJK VERLAAGD TARIEF VOOR SCHENKING BOUWGROND

10 november 2011

In een Vlaams ontwerpdecreet is de verlenging van het verlaagd tarief voor schenking van bouwgronden opgenomen doch er zou vanaf 1 januari 2012 een verplichting tot bouwen gelden en een verplichting tot vestiging van de hoofdverblijfplaats in de nieuw opgerichte woning.

Gunstmaatregel wordt waarschijnlijk verlengd tot 31 december 2014 maar dan met bijkomende voorwaarde tot oprichting van een woning en vestiging van de hoofdverblijfplaats van de begiftigde in de woning.

In het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 is de verlenging van het gunstregime van toepassing op schenking van bouwgronden (art. 140nonies e.v.) opgenomen.

De verlaagde tarieven op schenking van bouwgronden zouden blijven gelden tot 31 december 2014.

De voorwaarde tot indiening van een volledig dossier tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning tot het bouwen van een woning zou echter worden vervangen door de verplichting tot oprichting van een woning en tot vestiging van de hoofdverblijfplaats van de begiftigde binnen een termijn van 5 jaar volgend op de schenking. Op basis van de huidige ontwerptekst zou enkel de begiftigde die zijn hoofdverblijfplaats vestigt in de opgerichte woning, van het verlaagd tarief kunnen genieten.

De nieuwe voorwaarde zou gelden voor schenkingen vanaf 1 januari 2012.

Dit alles geldt natuurlijk onder voorbehoud van goedkeuring door het Vlaams Parlement.

Wij houden u op de hoogte van de verdere evolutie in dit dossier.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat