Lijst met ‘buitengewone kosten’ biedt meer houvast voor ex-partners

3 juni 2019

Buitengewone kosten. Vaak een twistpunt voor gescheiden ouders. Want wat valt er nu precies onder ‘buitengewone’ kosten voor het kind? Medische kosten, een schoolreis, een laptop? Om duidelijkheid te scheppen bestaat er sinds 2 mei 2019 een lijst van ‘buitengewone’ onderhoudskosten en een regeling om deze kosten te innen. Ouders zijn niet verplicht om de lijst of de regeling te volgen. Het biedt wel meer houvast aan twistende ouders, zodat onevenwichtige toestanden worden vermeden.

Gewone en buitengewone kosten
Iedere ouder moet - naar evenredigheid van de beschikbare middelen - zijn of haar kind onderhouden. Een ouder zorgt voor de huisvesting van het kind, de gezondheidzorg, het toezicht, de opvoeding en de opleiding en ontplooiing van het kind. Dat laatste geldt ook na de meerderjarigheid.

Deze verplichtingen gaan vanzelfsprekend gepaard met kosten. Sommige zijn zo gebruikelijk en dagelijks, dat ze voor weinig discussies zorgen. Andere daarentegen, zijn gelinkt aan onvoorziene of ongewone gebeurtenissen. Ze kunnen het gebruikelijk budget overschrijden, waardoor gescheiden ouders al vlug in discussie geraken.

Lijst schept meer duidelijkheid
De vage omschrijving van ‘buitengewone kosten’ gaf aanleiding tot conflict. Daarom werd op 2 mei 2019 een lijst gepubliceerd van de buitengewone onderhoudskosten. Met daarbij een aantal regels over hoe ouders tot de inning van deze kosten overgaan. Deze lijst is indicatief: ouders beslissen onderling om deze lijst al dan niet te volgen. De lijst bevat bijvoorbeeld een omschrijving van buitengewone medische kosten, kosten verbonden aan de opleiding van het kind (bv. het betalen van een kot), kosten voor de kinderopvang of nog de kosten voor rijlessen…

Goede afspraken, goede ouders
Ouders zijn niet verplicht om de lijst en de regeling die erbij gepaard te volgen. Het biedt echter wel een oplossing voor ouders die in een ‘impasse’ zitten. De nieuwe lijst verplicht hen om minstens over deze kosten na te denken. Ze moeten overleggen over noodzakelijkheid van de kost en de hoogte ervan. Een onderling akkoord is dus steeds nodig (tenzij het echt om dringende kosten gaat).

Hoe werken de nieuwe regels? De buitengewone kosten worden driemaandelijks afgerekend. De ouder die de betaling vraagt aan de andere ouder moet de nodige bewijsstukken geven. Daarna heeft deze laatste 15 dagen om te betalen. Ouders kunnen natuurlijk zelf kiezen om van deze regeling af te wijken en bijvoorbeeld met forfaitaire bedragen te werken.  

En wat als de ouders niet een akkoord kunnen komen? Dan zal de twist toch voor de rechter gebracht worden. Ook hij is niet gebonden aan de lijst.

Bron: Fednot