Vad gör en notarie?

Notariehandlingar

Notariernas huvudsakliga verksamhet är att upprätta notariehandlingar. Notarien autentiserar överenskommelsen genom en handling. Det innebär att den får en särskild kraft i form av bevisvärde och verkställbarhet.

Utformningen av en notariehandling är en komplex uppgift:

  • Allra först tar notarien emot privatpersoner för rådgivning. Notarien föreslår lösningar, ger vägledning, analyserar de civil- och skatterättsliga följderna av olika lösningar och gör en uppskattning av kostnaderna för transaktionen.
  • När parterna har fattat sitt beslut samlar notarien in information och nödvändiga administrativa uppgifter.
  • Notarien avfattar handlingarna och skickar utkastet till parterna.
  • Efter att ha klargjort handlingarna för parterna, bestyrkt deras tilläggsdeklarationer och låtit parterna underteckna, innan han eller hon själv undertecknar handlingarna, godkänns handlingarna av notarien. Genom att godkänna handlingarna ansvarar notarien för dem.
  • Notarien ser till att efterföljande formaliteter utförs (registeröverföring m.m.).
  • Handlingarna bevaras på notariens byrå.

En notariehandling är obligatorisk för vissa transaktioner.

Icke officiellt underskrivna avtal

En notariehandling är inte alltid nödvändig. Ibland avfattar notarien, på begäran av parterna, en skrivelse som han eller hon inte själv undertecknar, till exempel enkla låneavtal mellan privatpersoner. Då rör det sig om privat underskrivna avtal som inte ger samma garantier som en notariehandling. Däremot krävs inte samma formaliteter för handlingarna och de medför inte samma kostnader.

Boutredningar

Boutredningar handläggs traditionellt av notarier. Notarien ger ofta rådgivning vid upprättande av testamenten. Vid ett dödsfall tar han eller hon kontakt med arvingarna, informerar om hur man accepterar eller avstår från ett arv, ser till att arvingarna kan ta tillgångarna i besittning, gör bodelningen och ansvarar för skattedeklarationen. Ibland får notarien andra arbetsuppgifter av arvingarna, som till exempel betalning av olika fakturor, hyresinkassering, lösöresförsäljning, värdering av tillgångar m.m.

Rådgivning och utlåtanden

Notarien kan ge rådgivning eller utlåtanden utan att nödvändigtvis vara tvungen att upprätta en handling eller ett avtal. I egenskap av specialist på familjerätt kan notarien mot ersättning ge värdefulla utlåtanden som eventuellt kräver efterforskningar

Den första rådgivningen hos en notarie kan vara gratis.