4

Ik verkoop mijn eigendom. Hoe wordt de onroerende voorheffing verrekend?

De onroerende voorheffing (in de volksmond 'de grondlasten') is een belasting verschuldigd door degene die op 1 januari van een bepaald jaar eigenaar is van een onroerend goed (gebouwd of ongebouwd). Ze heeft betrekking op het lopend jaar, en dus niet zoals de inkomstenbelasting op de inkomsten van het jaar dat voorafgaat aan het aanslagjaar.

Ten opzichte van de overheid is diegene die op 1 januari van een jaar nog eigenaar is, deze onroerende voorheffing verschuldigd, ook als deze eigenaar in de loop van dat jaar zijn eigendom verkoopt. Maar hoe gaat men dan te werk bij een verkoop? Dit is op de eerste plaats een kwestie van afspraken tussen de verkoper en de koper. Verkoper en koper kunnen overeenkomen dat de onroerende voorheffing van dat jaar volledig door de verkoper of door de koper gedragen worden, of nog dat elk van beiden een deel ervan betalen. Dat wordt dan in de overeenkomst gegoten.

Is dit punt niet besproken bij de onderhandse verkoopovereenkomst, dan is het gemeen recht van toepassing. Zodra de koper het genot van het gekochte goed heeft (in de meeste gevallen bij het ondertekenen van de notariële akte), betaalt hij zijn aandeel in de onroerende voorheffing. Wordt de akte bijvoorbeeld op 1 oktober getekend, dan draagt de koper 3/12de van de onroerende voorheffing, en de verkoper 9/12de. De koper betaalt dan bij de akte aan de verkoper tegen kwijting deze 3/12de, de verkoper betaalt aan de overheid de volledige onroerende voorheffing.