31

Hypothecaire lening en kredietopening : wat is het verschil?

Wat is het verschil tussen een hypothecaire lening en een kredietopening?

Hypothecaire lening en kredietopening

De hypothecaire leenakte vermeldt in het bijzonder : de termijn van de lening, de terugbetalingswijze, de mogelijkheid vervroegd terug te betalen (meestal mits een wederbeleggingsvergoeding van maximaal drie maanden intrest op het nog verschuldigd kapitaal), de intrestvoet die onveranderlijk kan zijn of herzienbaar; de hypotheekvestiging op het onroerend goed van de ontlener.

De hypothecaire lening kan onderverdeeld worden in leningen met delging van kapitaal en leningen met reconstitutie van kapitaal.

Het eerste type van lening veronderstelt dat vanaf de eerste terugbetaling een gedeelte van het kapitaal wordt afgelost, daar waar de intrest enkel betaald wordt op het nog schuldig gebleven kapitaal.

- Ofwel gebeurt deze aflossing met gelijke periodieke betalingen, waarbij ieder jaar, ieder trimester of iedere maand éénzelfde bedrag wordt terugbetaald, bevattende zowel kapitaal als intrest. Vermits de inkomsten van de ontlener normaliter zullen stijgen, wordt de last jaarlijks gemakkelijker te dragen. De vorm is nadelig in geval van vroegtijdige terugbetaling, vermits in de terugbetalingen in het begin veel intresten begrepen zijn en slechts weinig kapitaal. Het kapitaal wordt slechts terugbetaald naar het einde toe.

- Ofwel gebeurt deze aflossing met vaste kapitaalsbedragen waarbij zich de intrest voegt op het niet terugbetaalde gedeelte van het kapitaal. Bij iedere vervaldag vermindert derhalve de totale last omdat het kapitaal sneller wordt afgelost, doch de financiële last zal bij deze formule in het begin het hoogste liggen.

Het tweede type lening, met reconstitutie van het kapitaal, veronderstelt een terugbetaling met gelijke periodieke betalingen, vertegenwoordigend een gedeelte intrest alsook een fractie van een afzonderlijk te vormen kapitaal waardoor tegen een welbepaalde rente en na een bepaalde termijn het bedrag van het oorspronkelijk ontleende kapitaal in zijn geheel zal wedersamengesteld zijn.

Het grote verschil tussen deze twee types van leningen bestaat er derhalve in dat bij reconstitutie de initiale schuld niet vermindert en dat de intresten verschuldigd blijven op het volledig ontleende kapitaal. Deze twee soorten leningen kunnen eventueel aangevuld worden met verzekeringscontracten, waarbij in geval van overlijden van de ontlener vóór de terugbetalingstermijn, het overblijvend saldo van de lening volledig terugbetaald wordt door de verzekeringsmaatschappij (schuldsaldoverzekering) of waarbij het ontleende kapitaal volledig wordt terugbetaald met de uitbetaling van het verzekerd kapitaal (gewone of gemengde levensverzekering).

Naast de hypothecaire lening bestaat eveneens de kredietopening die hiermee volledig gelijklopend is, behoudens dat de specifieke voorwaarden zoals intrest, terugbetalingstermijn enz. bepaald worden in afzonderlijke overeenkomsten.

Het belangrijkste verschil met een hypothecaire lening is dat bij een kredietopening tijdens de looptijd van het krediet, mits akkoord van de bank, wederopname van gelden mogelijk is voor de kredietnemer zonder nieuwe notariële akte. Uiteraard is deze wederopname beperkt tot het oorspronkelijk toegekend bedrag en aan de voorwaarden die op dat ogenblik door de bank worden opgelegd.
De meeste leningsovereenkomsten worden tegenwoordig verleend in de vorm van een kredietopening.