Hoe duid ik iemand aan in mijn levensverzekering?

9 april 2018

Partners kunnen elkaar met een levensverzekering financieel beschermen na een overlijden. Hetzelfde geldt voor ouders die wat willen nalaten aan hun kinderen. Heel wat mensen hebben dan ook een levensverzekering. Denk maar aan de verplichte schuldsaldoverzekering bij de aankoop van een woning.

Bij een levensverzekering heb je altijd een verzekerd hoofd (de verzekerde), een verzekerde gebeurtenis (het overlijden van de verzekerde) en een begunstigde (de persoon die de prestatie zal ontvangen na overlijden). Er kunnen uiteraard ook meerdere begunstigden aangeduid worden in de levensverzekering.  Vaak hanteert men bij een levensverzekering de constructie waarbij de verzekeringnemer ook de verzekerde is, dus de persoon op wiens hoofd de verzekering is genomen. De begunstigde is heel vaak de echtgeno(o)t(e), de al dan niet samenwonende partner, de kinderen, een goede vriend…

Hoe je een begunstigde aanduidt in je levensverzekering is van cruciaal belang. Levensverzekeringen worden dan ook beter vanonder het stof gehaald wanneer de levensomstandigheden wijzigen, bv. naar aanleiding van een relatiebreuk met je partner. De aanpassing van een levensverzekering vergeten, kan grote financiële gevolgen hebben…

Ten opzichte van mijn ex-partner?
Ons burgerlijk wetboek schrijft voor dat alle huwelijksvoordelen die de echtgenoten hebben tegenover elkaar vervallen wanneer er een einde komt aan het huwelijk. Deze specifieke bepaling heeft tot gevolg dat je ex-echtgenoot geen recht zal hebben op het kapitaal van de levensverzekering na de echtscheiding, zelfs al was je even de aanpassing van de begunstigingsclausule van je levensverzekering uit het oog verloren… Opgelet, voor samenwonenden (zowel feitelijke als wettelijke) geldt deze regel niet. Had je je partner aangeduid in je levensverzekering, dan moet je de begunstigingsclausule aanpassen na de relatiebreuk. Doe je dit niet, dan kan je ex-partner de verzekeraar aanspreken. Wees hiervoor alert wanneer je na de relatiebreuk bezig bent met de administratieve papierwinkel…
En dit geldt overigens niet alleen voor de levensverzekering, maar ook voor andere verzekeringen (zoals de brandverzekering of de autoverzekering) waarin je ex-partner als begunstigde vermeld stond.

Ten opzichte van mijn kinderen?
Hoe kinderen worden aangeduid in een levensverzekering is minstens even belangrijk als de aanduiding van je echtgenoot of partner. Je hebt twee mogelijkheden.
Ofwel duid je je kinderen aan bij naam. Is in dit geval een begunstigd kind vooroverleden, dan worden de prestaties verdeeld onder de andere begunstigden. Je kan je kinderen echter ook bij hoedanigheid aanduiden bv. “de kinderen”. Dat zal andere gevolgen hebben indien een begunstigd kind vooroverleden is. In dat geval zijn het immers zijn eigen erfgenamen in rechte lijn (zijn eigen kinderen), die de prestaties mogen vorderen.
Je kan natuurlijk je kinderen én je echtgenoot aanduiden in je levensverzekering. Je kan daarbij zelfs een bepaalde verdeelsleutel hanteren en dus bepalen wie welke prestaties ontvangt na je overlijden. Staat er niets aangeduid over de verdeling, dan zal de helft van de prestaties toegekend worden aan de kinderen en de andere helft aan de echtgenoot.

“mijn wettige erfgenamen”…
Heel vaak vermelden levensverzekeringen als begunstigde “mijn wettige erfgenamen”. Zo’n clausules moeten sinds 2012 begrepen worden als “mijn nalatenschap”.  Wat is het verschil? “Mijn nalatenschap” als begunstigde aanduiden, houdt in dat er ook rekening wordt gehouden met de testamentaire erfgenamen. Voor mensen die een levensverzekering én een testament hebben opgesteld vóór 2012, is een check-up van de levensverzekering bij een verzekeraar dus zeker niet overbodig. Wil je immers dat de prestaties van je levensverzekering effectief enkel en alleen naar je kinderen gaan (en bijvoorbeeld niet naar je langstlevende partner die je via testament hebt aangeduid), dan moet je toch even nagaan of de begunstigingsclausule wel nog klopt. Een gewaarschuwde verzekerde is er twee waard…

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat