Het deblokkeren van de rekeningen van de overledene

Wanneer iemand overlijdt, moeten zijn rechtsopvolgers (of erfgenamen) bekend worden. Tot er meer duidelijkheid is over de identiteit van de rechtsopvolgers, moeten de rekeningen en kluizen van de overledene geblokkeerd worden bij de bank.

Om een bankrekening te deblokkeren, moeten de erfgenamen een “attest van erfopvolging” of een “akte van erfopvolging” kunnen voorleggen. Een attest van erfopvolging wordt door de notaris of het registratiekantoor afgeleverd. Een akte van erfopvolging kan enkel bij de notaris verkregen worden.

Soms is het voorleggen van een akte van erfopvolging verplicht. Dit is met name het geval als de erflater een huwelijkscontract had, een testament had opgesteld, een schenking had verricht, of als er wilsonbekwame erfgenamen zijn.

 

Let op: een attest of akte van erfopvolging is niet hetzelfde als een “akte van bekendheid” van het vredegerecht. Met een akte van bekendheid kan men géén bankrekeningen of kluizen deblokkeren.

 

Wat met de dringende uitgaven?

Na een overlijden is het perfect denkbaar dat de echtgeno(o)t(e) van de overledene bepaalde openstaande facturen heeft. Om in een financiële overgangsperiode te voorzien, kan de langstlevende echtgeno(o)(t)(e) of langstlevende wettelijk samenwonende partner de helft van het bedrag dat op de gemeenschappelijke of onverdeelde rekening van zijn of haar overleden partner of echtgen(o)t(e) staat, gebruiken om de dringende uitgaven te financieren. Dit bedrag is echter geplafonneerd op 5.000 euro. Hiervoor hoeft de langstlevende partner geen attest of akte van erfopvolging voor te leggen.