Procedure

De echtscheiding wordt uitgesproken wanneer de rechter aan de hand van het voorgelegde bewijs vaststelt dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is. Daarnaast kan een huwelijk ook onherstelbaar ontwricht zijn als jij en je partner gedurende een bepaalde periode feitelijk gescheiden leefden.

  • Bij een gezamenlijke aanvraag, volstaat het om 6 maanden feitelijk gescheiden te leven.
  • Dien je een eenzijdige aanvraag in, dan moet je meer dan 1 jaar feitelijk gescheiden leven. Dien je een aanvraag vóór die periode in, dan wordt het huwelijk als onherstelbaar ontwricht beschouwd als je na een reflectieperiode een tweede maal voor de rechtbank verschijnt en je wil tot echtscheiding herhaalt.

Je moet de gerechtelijke procedure voor een EOO altijd voeren bij de familierechtbank van de laatste echtelijke verblijfplaats of van de woonplaats van je huwelijkspartner.

 
 

 

Akkoorden tijdens de procedure

Tijdens de echtscheidingsprocedure kan je op elk ogenblik je gehele of gedeeltelijke akkoorden over de voorlopige maatregelen met betrekking tot je goederen of kinderen door de rechter laten homologeren. De rechter kan de homologatie van deze akkoorden wel weigeren wanneer ze in strijd zijn met de belangen van de kinderen.

Wanneer het akkoord slechts gedeeltelijk is, wordt de zaak, op verzoek van één van de partijen, doorverwezen naar de eerste nuttige zitting opdat de kwesties die niet door het gedeeltelijk akkoord beoogd worden, beslecht worden.

De homologatie verleent aan het akkoord uitvoerbare kracht: dit akkoord heeft dezelfde uitvoerbare kracht als een vonnis. Als één van de partijen het akkoord niet naleeft en zich niet schikt na verschillende aanmaningen, kan de andere partij een gerechtsdeurwaarder inschakelen om het akkoord te doen uitvoeren.

Je kan je akkoorden ook bij de notaris laten vastleggen: net zoals vonnissen, hebben de akten die je bij notaris tekent als voordeel dat ze automatisch uitvoerbare kracht krijgen.

 

 

In beroep gaan tegen je echtscheiding?

De huwelijkspartner die zich tegen de echtscheiding verzet, kan altijd in beroep gaan tegen de beslissing die de echtscheiding uitspreekt. Dat kan alleen als de wettelijke voorwaarden om te kunnen scheiden, niet vervuld werden. Dit beroep schorst de beslissing die de echtscheiding uitspreekt.

Opgelet, indien enkel beroep wordt ingediend om tijd te winnen, kan de huwelijkspartner veroordeeld worden tot de betaling van een schadevergoeding.

Het beroep kan door één van de partner of door beide partners worden ingediend, samen of afzonderlijk, alsook door de Procureur des Konings, binnen de maand na uitspraak van de echtscheiding. Bij een verzoening, moeten beide huwelijkspartners samen beroep aantekenen. En dat ook binnen de maand na de uitspraak van de echtscheiding.